חוק ההסדרים/בניית מנגנון לאיזון אקטוארי במוסד לביטוח הלאומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

בניית מנגנון לאיזון אקטוארי במוסד לביטוח הלאומי

  • עמודים 194-195 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 186, בניית מנגנון לאיזון אקטוארי במוסד לביטוח לאומי

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

סעיף 24 (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) קובע כי על אקטואר המוסד להגיש בתום כל שלוש שנות כספים דוח אקטוארי מלא אודות התחייבויותיו של המוסד. למרות זאת, בעשר השנים האחרונות לא הוגש דוח אקטוארי מלא בעשר השנים האחרונות. אי דוח כאמור פוגעת ביכולת לבקר את האיתנות הפיננסית של המוסד ולגבש מדיניות מושכלת בנושא.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע בו כי האקטואר של המוסד לביטוח לאומי יגיש לשר ולמועצה דין וחשבון אקטוארי מלא אחת לשנה. עוד מוצע לקבוע כי דוח אקטוארי כאמור יצורף להצעת התקציב השנתי של המוסד, וכי שר הרווחה והשירותים החברתיים לא יאשר את התקציב השנתי של המוסד, אלא אם כן צורף לו דוח אקטוארי כאמור.

בנוסף, מוצע לקבוע כי שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים יורה על אופן עריכתו של הדוח האקטוארי.

בהמשך לעבודת המטה שמבצעת מנכל"ית המוסד לביטוח לאומי, מוצע להקים ועדה בראשותם של המנהל הכללי של משרד האוצר והמנהלת הכללית של המוסד לביטוח לאומי, נציג מאגף התקציבים במשרד האוצר ושני נציגים מהאקדמיה שייבחרו בהסכמה בין יושבי הראש, לבחינת דרכים לשמירת האיתנות הפיננסית של המוסד בטווח הארוך, תוך התאמת הוצאות המוסד להיקף ההכנסות הצפויות לו, ובין היתר, הכנסות מגבייה והקצבות אוצר המדינה למוסד. המלצות הוועדה, יוגשו לשר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים עד ליום 31 בדצמבר 2009.

למצבו הפיננסי של המוסד לביטוח לאומי יש השפעה מקרו-כלכלית על משק המדינה. לנוכח המשבר הכלכלי, מוצע לבצע את תיקוני החקיקה המפורטים לעיל וזאת במטרה להביא לתמונת מצב בהירה יותר אודות מצבו הפיננסי של המוסד לטווח הארוך והשפעתו על תקציב המדינה, ולשם הבטחת איתנותו הפיננסית של המוסד לטווח הארוך.