חוק ההסדרים/דוחות כספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים במוסדות להשכלה גבוהה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

תקצוב 95% למוסדות שלא יגישו דו"חות כספיים עפ"י כללי חשבונאות מקובלים

  • עמוד 57 בהצעת מדיניות 2008
  • עמוד 29 בהצעת מדיניות 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

שיטת הדוחות אמורה להיות עניין טכני, שיפתור בין הגורמים המנהליים, ללא איומים בסנקציות מהותיות.

דברי הסבר

בדוחות מבקר המדינה לאורך השנים נתגלו ליקויים בעניין הבקרה שנעשית על תקציבי המועצה להשכלה גבוהה, ובכלל זה היעדרם של כללים מנחים של המועצה להשכלה גבוהה למוסדות להשכלה גבוהה לגבי אופן ניהול נכסיהם הכספיים ובפרט רישומן של התחייבויות כספיות שונות של כל מוסד ומוסד.

דו"ח מבקר המדינה לשנת 1999 העלה כי הועדה לתכנון ותקצוב הנחתה את האוניברסיטאות שלא לרשום במסגרת התקציבים והדוחות הכספיים המוגשים לה את ההתחייבויות שנצברו בגין זכויות עובדיהן אך טרם שולמו. עוד העלתה הביקורת כי מרבית האוניברסיטאות נמנעו מלציין במאזניהן את ההתחייבויות האקטואריות בגין תשלומי הפנסיה לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית סכומים אלו נאמדו נכון לעריכת הדוח האמור בכ-9.7 מיליארד ש"ח. ככל הידוע, לא חל שינוי במצב האמור וגם כיום בדוחות של המוסדות להשכלה גבוהה אין ביטוי מלא למצבם הכספי ובפרט להתחייבויות האקטואריות שלהן.

לנוכח העובדה שהמדינה משתתפת בסכומים ניכרים בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה, עליה לבצע פיקוח ובקרה על מנת לוודא כי הכספים מועברים למטרות לשמם ניתנו ובהתאם לכללי מינהל תקין. אי עריכת דוחות כספיים בהתאם לכללים חשבונאים מקובלים פוגעת באיכות הדיווח הכספי של המוסדות להשכלה גבוהה ובבקרה על פעילותם. בהחלטת ממשלה 2196 מיום 12 באוגוסט 2007 נקבע כי ות"ת תורה למוסדות להשכלה גבוהה ולמכללות האקדמיות, שהמדינה משתתפת בתקציביהם, לפרסם דוחות כספיים ולערוך אותם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים החל משנת הלימודים תשס"ח. ובנוסף, מוסד שלא מילא אחר הוראות אלו לעיל יתוקצב באופן חלקי, כך שהחל משנת הלימודים תשס"ט, יהיה זכאי ל-95% מהתקצוב לו היה זכאי בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי ות"ת בנושא.

לפיכך מוצע, בהמשך להחלטת ממשלה 2196 מיום 12 באוגוסט 2007 להנחות את הוועדה לתכנון ותקצוב להורות למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם, לפרסם דוחות כספיים ולערוך אותם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה לגבי השנה הקודמת. מוסד שלא מילא אחר הוראות אלה יתוקצב באופן חלקי כאמור בהחלטת ממשלה 2196 מיום 12 באוגוסט 2007, בשיעור של 95% מהתקצוב לו היה זכאי בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי ות"ת בנושא.