חוק ההסדרים/דמי לידה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

הפחתת דמי לידה ל-80% משכר העבודה הרגיל של המבוטחת.

  • עמוד 12 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

סעיף 53 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי דמי לידה משולמים למבוטחת (שכירה או עצמאית) שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת בחוק הביטוח הלאומי. דמי הלידה ליום עומדים על שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק בשיעור של 5 פעמים הסכום הבסיסי מחולק ב-30 (השווה לסך של 1,296 ש"ח ליום). בשנת 2008 שילם המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) כ-2 מיליארד ש"ח עבור דמי לידה.

נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד במסגרת התקציב לשנים 2009 ו-2010, מוצע לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים כך ששיעור דמי הלידה אשר ישולמו למבוטחת יעמוד על 80% משכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול 3 כשהוא מחולק ב-30. השינוי המוצע צפוי להביא לחיסכון שנתי של כ-400 מיליון ש"ח. בהתאם לכך, מוצע להפחית 167 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 ו-234 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2010 מהקצבות אוצר המדינה למוסד.