חוק ההסדרים/הסדרת המבנה התאגידי בקופות החולים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה בריאות

תקציר

שינוי המבנה התאגידי בקופות החולים.

  • הצעת חוק ההסדרים 2008
  • עמוד 188 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 91 בקובץ תיקונים להצעת מדיניות 2009-2010 (מחליטים מבוטלים)
  • החלטת ממשלה מס' 184, הסדרת המבנה התאגידי בקופות החולים
  • סעיפים 35-36 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009-2010

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק) הטיל על קופות החולים את האחריות למתן שירותי בריאות לכלל תושבי ישראל במסגרת מקורות המימון המועברים להן מהמקורות המנויים בסעיף 13 לחוק. במסגרת זו, ניתן לקופות החולים שיקול הדעת לקביעת השימושים בכספים המועברים להן, בהיקף של כ-25 מיליארד ש"ח.

קופות החולים שהיו קיימות ערב תחילתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הוכרו מכוחו מבלי שנדרשו להתאמת המבנה הארגוני שלהן כתוצאה מתחולת החוק. בפועל, לחלק מן הקופות יש מבנים ארגוניים משפטיים מסורבלים, ללא קביעה ברורה של חלוקת הסמכות והאחריות בין הגופים הניהוליים השונים. המבנה המשפטי של קופות החולים אינו מתאים להיקף הפעילות שלהן על פי החוק, ולאופי הציבורי של פעילותן על פיו.

אשר על כן, מוצע לאמץ את נוסח הצעת החוק שנכללה בטיוטת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2007. ההצעה פוצלה מחוק ההסדרים והונחה בפני ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, מבלי שנדונה.

בהצעת החוק נקבעו הסדרים בסיסיים אחידים לעניין המבנה התאגידי של קופות החולים תוך פירוט תחומי האחריות והסמכויות של מועצת הקופה והדירקטוריון, וקביעת כללי כשירות וכללי פסילת כהונה של חברי הגופים האמורים, והכל להבטחת ניהול מקצועי וייצוג ציבורי הולם. כמו כן, הוצע לקבוע את אחריות דירקטורים בקופה בדומה לחובת האמון והזהירות של דירקטורים בחברה. כן הוצע לבצע שינויים בהצעת החוק הממשלתית בנוגע להרכב מועצת קופת חולים ואופן בחירת חבריה כמפורט בהצעת ההחלטה.

בנוסף, מוצע לקבוע כי כל חברי מועצת קופת החולים ייבחרו בידי ועדה ציבורית עצמאית ובלתי תלויה. המועצה תרכיב את רשימת המועמדים לכהן כחברי הדירקטוריון של הקופה, מתוך רשימה בלתי תלויה שתוגש לה על ידי הוועדה הציבורית, וזאת בשונה מהאמור לעניין זה בהצעת החוק המקורית. זאת, לנוכח תפקידה של הקופה כגוף רפואי ציבורי בלתי תלוי הפועל לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי המנהל כספי ציבור בהיקפים משמעותיים. כמו כן, מוצע לקבוע כי תקנון הקופה יאושר בידי שר הבריאות בהתייעצות עם שר האוצר.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

פסקאות (1), (15) עד (17)

חוק ביטוח בריאות ממלכתי הטיל על קופות החולים את האחריות למתן שירותי בריאות לכלל תושבי ישראל במסגרת מקורות מימון המועברים להם לפי סעיף 13 לחוק האמור. במסגרת זו, ניתן לקופות שיקול דעת לקביעת השימושים בהיקף כספי של מיליארדי שקלים חדשים.

קופות החולים שהיו קיימות ערב תחילתו של החוק האמור, הוכרו מכוחו (סעיף 67 לחוק והתוספת השביעית לו), בלי שנדרשו להתאמת המבנה הארגוני שלהן כתוצאה מתחולת החוק.

בפועל, לחלק מן הקופות יש מבנים ארגוניים משפטיים מסורבלים, ואין בהם קביעה ברורה של חלוקת הסמכות והאחריות בין האורגנים השונים. המבנה המשפטי של קופות החולים אינו מתאים להיקף הפעילות שלהן על פי חוק, ולאופי הציבורי של פעילותן על פיו.

בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996, תוקן חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ונקבע בו, בין השאר, כי על קופות החולים להעביר לאישור שר הבריאות הוראות בתקנוניהן לעניין מינוי, פיטורין ותקופת כהונה של החברים במועצת קופת החולים או בדירקטוריון, של המנהל הכללי ושל נושאי משרה בכירים, וכן כל שינוי לעניין סמכויותיהם של אורגנים אלה. בתיקון האמור נקבע כי שר הבריאות יהיה רשאי לסרב ליתן אישור כאמור, אם לדעתו יש בהוראות כדי לפגוע בניהולה התקין של הקופה לטובת חבריה או במטרה אחרת ממטרות החוק.

מוצע לקבוע הסדרים בסיסיים אחידים לעניין המבנה התאגידי של קופות החולים תוך פירוט תחומי האחריות והסמכויות של מועצת הקופה, הדירקטוריון, המנהל הכללי, ועדת הביקורת, וקביעת כללי כשירות מינימליים וכללי פסלות כהונה של האורגנים כאמור, והכל להבטחת ניהול מקצועי וייצוג ציבורי הולם.

מוצע להקים ועדה ציבורית בראשות שופט בדימוס של בית המשפט העליון, אשר תבחר את חברי מועצת קופת החולים שאינם עובדי הקופה, עובדי תאגיד קשור או נושאי משרה בה או המצויים בקשר עסקי עם הקופה (סעיף 28 ב(ג) ו-(ה) המוצע).

כן מוצע לקבוע כי חברי הדירקטוריון ייבחרו על ידי מועצת הקופה על פי רשימה שתגיש למועצה הוועדה הציבורית (סעיף 28 ג(ה) המוצע). גם העמידה בתנאי הכשירות המוצעים לחברי המועצה והדירקטוריון תיבדק ותאושר בידי הוועדה הציבורית.

עוד מוצע לקבוע את אחריותם של כל נושאי המשרה בקופה, בדומה לחובת האמון והזהירות של נושאי משרה בחברה (סעיף 28ו המוצע), כדי לחזק את קביעת האחריות של נושאי המשרה בקופה כאמור.

מוצע גם לקבוע הוראות לעניין בחירתו של מנהל כללי לקופה (סעיף 28ד המוצע). המנהל הכללי ייבחר מתוך רשימת מועמדים שתרכיב ועדה לאיתור מועמדים, ויתקיימו לגביו תנאי הכשירות המפורטים בסעיפים 17, 17א ו-37(ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. כן נקבעה חובת הקופה לקיים ועדת ביקורת, תוך פירוט תפקידיה וסמכויותיה (סעיפים 28ח ו-28ט המוצעים).

כמו כן, ובהתחשב בהסדרים הקבועים בהצעה לעניין סמכויות מועצת הקופה ולעניין בירור תלונות חברים, מוצע לבטל את סעיפים 27 ו-28 לחוק ביטוח בריאות, אשר זו לשונם: (הושמט)