חוק ההסדרים/הסרת חסמים בפעילות חברת הדואר ובנק הדואר

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תקשורת

תקציר

הפיכת בנק דואר לבנק לכל דבר (עמלות בדומה לבנקים המסחריים), במטרה להפריטו בסופו של דבר.

  • עמודים 8-9 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 3979, הסרת חסמים בפעילות חברת הדואר ובנק הדואר
  • פרק י': דואר, סעיפים 23-35 בהצעת חוק ההסדרים 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

מניעת הדרך היחידה לשכבות המוחלשות להחזיק חשבון בנק ולנהל את ענייניהן הכספים כשותפים שווים בחברה.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

שינויים טכנולוגיים המאפיינים את שוק העברת המידע יוצרים בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת בהיקפים ובאופי פעילות חברות הדואר בעולם ובישראל. מעבר לכך, חברת הדואר חשופה כיום לתחרות מצד גורמים רבים הפועלים בכל מגוון התחומים של השירות הדוארי והפיננסי, וזאת למעט התחומים המוגדרים כ"שמורים" לחברת הדואר בלבד.

רשויות דואר שונות בעולם מתמודדות עם הירידה בחלקים שונים בפעילות הדוארית הקלאסית באמצעות הגדלת נפח הפעילות הפיננסית והלוגיסטית אותה הן מספקות. כך נשמרת יציבות תאגידי הדואר על רקע השינויים הטכנולוגיים. כניסה לתחומי פעילות חדשים חשובה במיוחד על רקע פריסת הסניפים והפריסה הלוגיסטית הרחבה, המאפיינים את מינהלי הדואר השונים בעולם ובישראל. במדינות שונות ובהן גרמניה, צרפת, אירלנד, נורווגיה, פורטוגל, רומניה, אוסטריה, דנמרק, איטליה ויפן – תאגידי הדואר פועלים באופן משמעותי בתחום הפיננסי, ואף מהווים גורם פיננסי חשוב ומחולל תחרות בתחום.

חברת בנק הדואר הינה חברת בת של חברת דואר ישראל בע"מ, ומוגדרת כך בחוק הדואר. חברת בנק הדואר מספקת שירותים פיננסיים ללקוחותיה, וכן מהווה מסלקה לתשלומים עבור הממשלה וגופים ציבוריים נוספים. פעילות חברת בנק הדואר מוגבלת בחוק הדואר בשורה של נושאים. בכך, נמנעת מהחברה היכולת לפתח באופן משמעותי את השירותים אותם היא מספקת ללקוחותיה, ונמנעות מהחברה פעילות והכנסות. יתרה מכך, המגבלות החלות כיום על החברה יוצרות בעיות שונות ברמת הפיקוח על החברה, אחריות החברה לפעולותיה, מעמד הכספים המוחזקים על ידי החברה ועוד.

במטרה לאפשר לחברת הדואר באמצעות בנק הדואר להרחיב את פעולותיה בתחום הפיננסי, מוצע לתקן את חוק הדואר כך שהמגבלות הקיימות בחוק על פעילות בנק הדואר יוסרו, ויתאפשר לבנק הדואר להקים תשתית ארגונית של חברה, תוך כדי הרחבת השירותים הפיננסיים אותם הוא מספק ללקוחותיו. בכך, יורחב באופן משמעותי מקור הכנסה חשוב מתפתח לחברת הדואר. בהקשר זה יובהר כי אין בתיקונים האמורים בכדי לפגוע בקשר המוגדר בחוק בין פעילות חברת הדואר ופעילות חברת בנק הדואר, בהיות חברת בנק הדואר בבעלות מלאה שאינה ניתנת להעברה של חברת הדואר.

בהתאם, מוצע להסיר את המגבלות המוטלות על חברת בנק הדואר בדבר הון המניות, העסקת העובדים, מבנה ההנהלה, הנכסים והשימוש בכספים. בנוסף, חוק הדואר מטיל על חברת בנק הדואר מספר רב של הגבלות אשר מונעות למעשה את פעילותו בתחום הפיננסי. בהתאם לכך, מוצע להסיר את המגבלות אשר מונעות פעילות מעין זו על בנק הדואר. בהתאם יתוקנו הסעיפים המתייחסים לחברת הדואר, כך שיוחלו על חברת בנק הדואר, בהקשר של הספקת שירותי עזר לשירותים הכספיים, המחאות כספיות וחובות החלות על בנקאים. כן מוצע להגדיר בחוק את הנושאים הקשורים בפיקוח בבקרה על פעילות חברת בנק הדואר, דבר הנדרש במועד הרחבת פעילות החברה.

הצעת חוק ההסדרים 2009

במטרה לאפשר לחברת דואר ישראל בע"מ (להלן – חברת הדואר, או החברה), באמצעות החברה הבת שלה – חברת בנק הדואר בע"מ (להלן – החברה הבת), להרחיב את פעולותיה בתחום השירותים הכספיים והשירותים הפיננסיים, מוצע לתקן את חוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן – החוק או חוק הדואר), כך שיוסרו מגבלות שונות על פעילות החברה הבת ויותר לה להקים תשתית ארגונית של חברה. נוסף על התועלת שיפיק הציבור מהרחבת מתווה השירותים הכספיים והשירותים הפיננסיים כאמור, תיהנה החברה הבת – וכפועל יוצא גם חברת הדואר – ממקור הכנסה נוסף העשוי לתרום לאיתנותה הפיננסית.

במקביל להסרת המגבלות כאמור מוצע להרחיב את סמכויות הפיקוח והבקרה על פעילות החברה הבת והחברה בכל הנוגע למתן השירותים הכספיים.