חוק ההסדרים/העלאת תעריפי לידות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

העלאת מענק האשפוז והתוספת לפג בשיעור של 2.2%

  • עמוד 36 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 3989, העלאת תעריפי לידות
  • סעיף 55(7) להצעת חוק ההסדרים 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

תוספת הכנסה לבתי החולים.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

הכנסות בתי החולים הכללים הציבוריים כולל בתי החולים הממשלתיים מקודמות מדי שנה בהתאם לשינויים במחיר יום אשפוז, הנקבע מידי שנה לכלל קוני השירות מבתי החולים הכלליים במערכת הבריאות על ידי שרי הבריאות והאוצר, וזאת לאחר ששמעו את המלצת ועדת המחירים הבינמשרדית.

בחוק ההסדרים לשנת 2008 בוטל מס מעסיקים המשולם על ידי גופים ציבוריים במשק, בכלל זה בתי החולים הציבוריים הכלליים. על כן, העלייה במחיר יום אשפוז שנקבע לשנת 2008 לכלל קוני השירותים במערכת הבריאות מבתי החולים הכלליים מגלמת בתוכה את ביטול מס המעסיקים.

בתי החולים הכלליים הממשלתיים לא שילמו מס מעסיקים גם בעבר, ולפיכך העלייה במחיר יום אשפוז שלפיו קודמו הכנסות בתי החולים האמורים לא מגלמת את ביטול מס המעסיקים. אשר על כן הופחתה הנחת המחזור שמעניקים בתי החולים הממשלתיים לקופות החולים מ-4% ל-1.9%.

המוסד לביטוח לאומי הינו רוכש נוסף מבתי החולים הממשלתיים שלא קיים לגביו מנגנון המאפשר פיצוי בתי החולים הממשלתיים בגין ההתייקרות, אלא בהעלאת מחיר יום אשפוז. על כן, מוצע לקבוע כי מחיר יום האשפוז שלפיו מתעדכנים הסכומים שמעביר המוסד לביטוח לאומי לבתי החולים הכללים, יתעדכן בשיעור של 2.2%, וזאת מעבר לעדכוני הסכומים כפי שנקבע בחוק.

הצעת חוק ההסדרים 2009

סעיף 43 לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו מענק אשפוז, קובע, בין השאר, כי סכום מענק האשפוז שמשלם המוסד לביטוח לאומי לבתי החולים, בשל יולדת המאושפזת בו, יהיה כאמור בלוח ב'1. סעיף 2(א) בלוח ב'1 קובע כי מענק האשפוז ליולדת עומד על סכום של 7,595 שקלים חדשים, ובמקרה שנולד פג – 114,800 שקלים חדשים נוספים.

נוכח הגידול בעלות שירותים רפואיים הניתנים בבתי החולים, בין השאר בתחום היולדות, מוצע לתקן את לוח ב'1 לחוק הביטוח הלאומי, ולהגדיל את הסכומים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לבית חולים בשל ימי אשפוז של יולדות, כך שמענק האשפוז יעמוד על סכום של 8,465 שקלים חדשים ליולדת, וכן להגדיל את התוספת למענק האשפוז בשל פג כך שתעמוד על סכום של 127,945 שקלים חדשים.

העלאת הסכומים כאמור מביאה בחשבון, בין השאר, את הגידול בפועל בהוצאות בתי החולים הממשלתיים, אשר לא גולמו באופן מלא במחיר של יום אשפוז לגבי שנת 2008, שכן מחיר זה נעשה בהתחשב בביטול מס המעסיקים שאושר בחוק ההסדרים לשנת 2008 (ר' חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008) בעוד שהביטול כאמור אינו משפיע על ההוצאות בפועל של בתי החולים הממשלתיים.