חוק ההסדרים/הקמת וועדה להתאמת הבקרה והפיקוח על תקציב הביטחון

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטחון

תקציר

הגברת הפיקוח "האזרחי" על תקציב הביטחון

  • עמוד 87 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4008, הקמת ועדה להתאמת הבקרה והפיקוח על תקציב הביטחון
  • עמודים 120-121 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

בפרק ג' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, נקבעו הקלות משמעותיות ביחס לפיקוח והבקרה על תקציב הביטחון לעומת תקציבי משרדי הממשלה האחרים.

בהתאם להוראות הפרק האמור משרד הביטחון רשאי לבצע את מרבית השינויים בתקציבו בלא להזדקק לאישור מראש של הכנסת. במצב הקיים כיום, המשרד מגיש לכנסת ארבע פניות רבעוניות בשנה ומקבל בדיעבד את אישור ועדת תקציב הביטחון למרבית השינויים בתקציבו. האמור אינו מאפשר בקרה נאותה על תקציב הביטחון.

יתירה מזו, למעט תקרת ההוצאה, אין בתקציב הביטחון התאמה בין התקנות המופיעות במערכת התקציב של יתר משרדי הממשלה לבין מערכות התקציב של משרד הביטחון וכן אין פירוט מדויק של כמויות ומיונים כלכליים. מצב זה גורם לכך שלא ניתן לבצע בקרה נאותה על קצב ההוצאה על פי הסעיפים השונים.

דו"ח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון (ועדת ברודט) שמסקנותיו אומצו על ידי הממשלה, קובע כי המצב הנוכחי אינו מאפשר בקרה נאותה ויש להשוות את הבקרה האזרחית על תקציב הביטחון לבקרה האזרחית על תקציב משרדי הממשלה האחרים.

לנוכח האמור לעיל, מוצע להקים וועדה אשר תגבש המלצות בדבר הצעדים הנדרשים לשם ביצוע השוואת כללי הפיקוח והבקרה על תקציב הביטחון לאלה הנהוגים לגבי תקציב משרדי הממשלה האחרים.

הצעת מדיניות 2009-2010

הפיקוח "האזרחי" על תקציב הביטחון המבוצע על ידי גורמים ורשויות אזרחיות (מחוץ למשרד הביטחון) לוקה בחסר. כשל זה נובע בעיקרו מהיעדר מנגנוניים אשר יאפשרו תהליך של פיקוח ובקרה איכותי על תקציב הביטחון. החשיבות בהגברת הבקרה על תקציב הביטחון מתחדדת נוכח משקלו הגדול בתקציב המדינה.

בהחלטה מס' 485 מיום 12 בספטמבר 2006, שהתבססה על סיכום בין משרד הביטחון ומשרד האוצר, הוחלט על שינוי במתכונת הגשת תקציב הביטחון לכנסת ובמתכונת הגשת שינויים תקציביים לכנסת. בהתאם לסיכום האמור, כל שינוי מעל 50 מיליון ש"ח בתקציב השקלי או 35 מיליון דולר בתקציב במט"ח סיוע, דורש אישור מוקדם של הועדה המשותפת לתקציב הביטחון של הכנסת. בסעיפי התקציב הלא מסווגים, שינויים מעל 5 מיליון ש"ח דורש הודעה מוקדמת לוועדה. שינויים מתחת לסכומים האמורים מדווחים לכנסת בפניות הרבעוניות.

עיקרי מסקנות הוועדה לבחינת תקציב הביטחון ("וועדת ברודט"), אשר אומצו בהחלטה מס' 2236 מיום 12 באוגוסט 2007, כוללים, בין השאר, המלצה לפיה יש לחתור להשוות את הבקרה האזרחית של תקציב הביטחון לזו של שאר משרדי הממשלה. בהחלטה מס' 4008 מיום 24 באוגוסט 2008 הוחלט להקים וועדה שינוי זה נועד להגביר את הבקרה והשקיפות בתקציב הביטחון הן לגופי ממשלה שמחוץ למערכת הביטחון והן לכנסת. וועדה זו לא הצליחה להגיע לסיכום ולכן לפי ההחלטה יש להחזיר את הנושא להחלטת הממשלה.

לנוכח האמור לעיל, מוצע לבטל את פרק ג' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), בו נקבעו הוראות מקלות לגבי שינויים בתקציב הביטחון ביחס למשרדי הממשלה האחרין, כך שיחולו לגבי תקציב הביטחון ההוראות החלות לגבי תקציבי משרדי הממשלה השונים, בכפוף לכך שהשינויים ידונו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. עוד מוצע להנחות את שר הביטחון כי הצעת תקציב הביטחון וכן תכנית העבודה המאושרת לשנת העבודה של אותו תקציב, יועברו לשר האוצר תוך 30 יום לאחר אישור הצעת תקציב המדינה בממשלה או עד ליום 15 באוקטובר של השנה שקדמה לשנת התקציב המסוימת, לפי המוקדם מביניהם.

בנוסף, מוצע להנחות את שר הביטחון לעשות כל הפעולות הנדרשות כך שתינתן לממונה על התקציבים במשרד האוצר גישה למערכת התקציב המקוונת של משרד הביטחון וכן הרשאת צפייה מלאה במערכת בצורה שוטפת.