חוק ההסדרים/חוק צער בעלי חיים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול תקציב סירוס בע"ח בחוק צער בעלי חיים.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

ביום 17.7.08 תוקן חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 והוסף בו סעיף 14א לפיו ייקבעו הוראות לעניין דרכים לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים. בסעיף 14א(ב) לחוק האמור נקבע כי תקציב שנתי בסך 4.5 מליון שקלים חדשים למימון פעולות כאמור ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק התקציב השנתי. משמעותו של סעיף 14א(ב) היא כי ללא כל התחשבות בסדרי העדיפות של הממשלה בכלל ושל משרד החקלאות בפרט, וללא בחינה פרטנית של הצורך הקיים בכל שנת תקציב לשם יישום הסעיף האמור, ייוחד לנושא זה תקציב משוריין וקבוע מראש. בנוסף, אין סיבה ליחד תקציב מוגדר ומשוריין דווקא לנושא צמצום ההתרבות של בעלי חיים, להבדיל מנושאים רבים וחשובים לא פחות המוסדרים בחקיקה. מוצע על כן, כמקובל לגבי רוב החקיקה במדינת ישראל, לבטל את סעיף 14א(ב) לחוק צער בעלי חיים ולאפשר לממשלה לקבוע את סדרי העדיפות בהוצאה התקציבית תוך מתן ביטוי לצרכים המשתנים משנה לשנה ביישום החוק.

הצעת חוק ההסדרים 2009

סעיף 14א לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), הוסף בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(תיקון מס' 7), התשס"ח-2008, ביום י"ד בתמוז התשס"ח (17 ביולי 2008). סעיף 14א לחוק, שעניינו צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים, קובע בסעיף קטן (א) את החובה לקבוע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים כאמור. סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור קובע כי לשם מימון הפעולות האמורות תקצה המדינה תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים, אשר ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק התקציב השנתי.

משמעות הוראתו של סעיף 14א(ב) לחוק היא שבכל שנה ישוריין לנושא זה תקציב מוגדר וקבוע מראש בלא כל התחשבות בסדר העדיפות התקציבי של הממשלה בכלל ושל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפרט, הנכון לאותה עת. קביעת תקציב מוגדר וקבוע כאמור, גם מונעת, בחינה לגופו של עניין לגבי הצורך הקיים בכל שנת תקציב, לשם יישום הוראות הסעיף האמור. כמו כן, אין סיבה לייחד תקציב מוגדר כאמור דווקא לנושא צמצום ההתרבות של בעלי חיים, להבדיל מנושאים רבים וחשובים לא פחות המוסדרים בחקיקה.

מוצע על כן, לבטל את הוראת סעיף 14א(ב) לחוק, ולאפשר לממשלה לקבוע את סדרי העדיפות בהוצאה התקציבית תוך מתן ביטוי לצרכים המשתנים משנה לשנה ביישום החוק, כפי שמקובל לגבי רוב החקיקה במדינת ישראל.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

מדובר בבעיה קשה של כלבים ובעיקר חתולים, אשר התרבותם מביאה לכך שאין להם אפשרות להתקיים בתנאים מינימאליים ומביאה לתופעות קשות של צער בעלי-חיים. אין כל מקום לבטל החלטה חשובה זו, אשר עד היום לא זכתה לתקצוב ממלכתי.