חוק ההסדרים/חקיקה ליישום החלטות התקציב לשנת 2008 שטרם אושרו בכנסת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

חקיקת כל החוקים שפוצלו מחוק ההסדרים 2008

 • עמוד 82 בהצעת מדיניות 2009
 • החלטת ממשלה מס' 4014, חקיקה ליישום החלטות התקציב לשנת 2008 שטרם אושרו בכנסת

דברי הסבר

בהתאם לחוק יסוד משק המדינה מניחה הממשלה על שולחן הכנסת בכל שנה את הצעת התקציב והמדיניות הכלכלית לשנה העוקבת, וזאת לא יאוחר משישים ימים לפני תחילת שנת הכספים. הצעת חוק התקציב, כמו גם תיקוני החקיקה המוגשים, משתלבים זה בזה לשם יישום המדיניות הכלכלית בכללותה. אי קיום דיון בחלק מתיקוני החקיקה המוגשים גורר תיקונים מיידים בהצעת התקציב ולפיכך המשמעות הינה פגיעה ביכולת הממשלה להתוות מדיניות הניתנת ליישום בפועל.

מאחר שהמדיניות הכלכלית באה לידי ביטוי בין היתר בחוק התקציב השנתי, ומאחר וחוק התקציב של השנה העוקבת מתבסס על חוק התקציב של השנה הנוכחית, מתקבל איפה כי לאי דיון בהחלטות הממשלה במסגרת בניית תקציב 2008 השלכה ישירה על התקציב לשנת 2009.

לפיכך, מוצע כי הצעת חוק התקציב לשנת 2009 תועלה להצבעה בקריאה שניה ושלישית בכנסת רק לאחר שיאושרו בקריאה שנייה ושלישית אותם חלקים בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה שפוצלו ממנה וטרם אושרו כאמור, החיוניים ליישום המדיניות הכלכלית של הממשלה ולעמידה ביעדים הפיסקאליים.

להלן רשימה חלקית של החוקים שפוצלו וטרם הועלו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית (לפי מספרי הסעיפים בחוק האמור):

 1. מועצות דתיות מינוי חשב מלווה (2)
 2. איחוד מועצות דתיות (2)
 3. מעבר לקבורה רוויה (2 ו-3 (ג))
 4. הסדרת מבנה תאגידי של קופות החולים (16 (1,5,6,), 17 (ב-יא))
 5. חוק רשות הספנות והנמלים – הארכת מועד להקמת קופת גמל מרכזית לקצבה (34)
 6. מתן סמכות לשר האוצר להחיל בצו את ההוראות לעניין עריכת שינויים בשכר ובדיקת הסכמים חורגים על תאגיד הנשלט בידי גוף נתמך, לשם שיפור האמצעים להתמודדות עם חריגות שכר בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים (113)
 7. תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) – רפורמה בדיני פיטורים של עובדי מדינה (123)
 8. תיקון חוק שירות המדינה (משמעת) – דיון בהרכב חסר (124)
 9. תיקון חוק העובדים הזרים – הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראלים (131 ו-132)
 10. החלת חובת המכרזים על גופים שהממשלה משתתפת בתקציביהם – תיקון חוק חובת המכרזים (133-135)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

בשנה שעברה החליטה הכנסת, שנושאים, שאינם קשורים ישירות לתקציב, לא יובאו להצבעה במסגרת חוק ההסדרים, אלא יועברו לדיון במתכונת רגילה בכנסת. מוצע שכל החוקים הללו, שלא עברו בכנסת, יועברו כעת כמקשה אחת.

הדיונים בכנסת מתארכים לעיתים, באשר יש צורך לשמוע נציגי ציבור וגורמים מקצועיים – זהו תפקידה של הכנסת. הכנסת אמרה את דברה בנושאים הללו, והיא ממשיכה לומר את דברה במסגרת דיונים מעמיקים בנושאים השונים. הצבת לוח זמנים לחקיקה, אינה מתפקידו של משרד האוצר.