חוק ההסדרים/מסים – הפחתת מסים רב שנתית לשנים 2009 עד 2016

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

מוצע לקבוע תוכנית הפחתת מסים רב שנתית לשנים 2009 עד 2016. התוכנית המוצעת מהווה המשך של מגמת הפחתת המסים, תוך האצת המגמה, הקדמתה והגדלת הפחתות המס, הכל במטרה להביא לעידוד הצמיחה, לתמרץ עבודה והשקעות ולהגביר את כושר התחרות של המשק הישראלי. תוכנית ההפחתות הרב שנתית המוצעת מקנה וודאות לאורך זמן בדבר המשך מגמת הפחתת המסים, מגבירה את האטרקטיביות של המשק הישראלי ומעודדת את הצמיחה באמצעות מתן תמריצים לעבודה ולהשקעות במשק הישראלי, והיא גובשה תוך נקיטת מדיניות פיסקאלית זהירה. לפיכך, וכחלק ממדיניות הממשלה לעידוד צמיחת המשק הישראלי, הגברת האטרקטיביות של המשק ולהמרצת עבודה והשקעות מוצעת חבילת צעדים שמטרתה להגדיל את ההכנסה הפנויה של כלל האוכלוסייה העובדת, כדלקמן:

הצעדים המוצעים:

א. הפחתת שיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית של יחידים

נטל המס על הכנסות מיגיעה אישית של יחידים, ככלל, הינו גבוה בקנה מידה בינלאומי, דבר שאינו רצוי מבחינה כלכלית ועלול לפגוע בצמיחה בטווח הבינוני-ארוך. לאור האמור מוצע להפחית את שיעורי המס החלים על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ועל הכנסה חייבת של יחיד שמלאו לו בשנת המס 60 שנים, בהתאם למתווה המפורט להלך:

מסכום עד סכום 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
55,080 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
55,081 97,920 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
97,921 159,000 21% 20% 19% 18% 18% 18% 18%
159,001 240,000 28% 27% 26% 25% 24% 24% 24%
240,001 454,680 32% 32% 31% 30% 29% 28% 27%
454,681 מעל 454,680 44% 44% 43% 42% 41% 40% 39%

הרחבת מדרגות המס השלישית והרביעית מבוצע בשנת 2011 ואילך (במקום 147,000 ש"ח ל-159,000 ש"ח, ובמקום 211,200 ש"ח – ל-240,000 ש"ח, בהתאמה).

ב. הפחתת שיעור מס חברות

כדי להגביר את האטרקטיביות של המשק הישראלי ולעודד את הצמיחה בו באמצעות מתן תמריץ להשקעות, גם באמצעות הפחתה לעומת שיעורי מס החברות החלים במדינות ה-OECD, מוצע להפחית את שיעור מס החברות, כדלקמן:

א. בשנת 2009: 25% (בהשוואה ל-OECD: 26.6%);

ב. בשנת 2010: 24% (בהשוואה ל-OECD: 26%);

ג. בשנת 2011: 24% (בהשוואה ל-OECD: 25.4%);

ד. בשנת 2012: 23% (בהשוואה ל-OECD: 24.8%);

ה. בשנת 2013: 21% (בהשוואה ל-OECD: 24.2%);

ו. בשנת 2014: 20% (בהשוואה ל-OECD: 23.6%);

ז. בשנת 2015 ואילך: 18% (בהשוואה ל-OECD: 23%).

תקציב

הפחתות המסים במיצוי מלא הינן בסך 13.8 מיליארד ש"ח (5.0 מיליארד ש"ח – הפחתת מס חברות ו-8.8 מיליארד ש"ח – הפחתת מס הכנסה ליחידים). הפחתות המסים המוצעות ימומנו על ידי הגידול בהכנסות ממסים הנובע מהצמיחה הצפויה.

עלות תוכנית המיסים בתקופה שמשנת המס 2009 ועד שנת המס 2016 היא כמפורט להלן (במיליארדי ש"ח לעומת שנת 2009 מקורי):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
מס הכנסה יחידים 0.00 3.09 4.59 5.82 7.05 7.81 8.31 8.80
מס הכנסה חברות 0.50 1.10 1.10 1.75 3.05 3.70 4.99 4.99
סה"כ 0.50 4.19 5.69 7.57 10.10 11.51 13.30 13.79

השלכות תקציביות

אין השלכה תקציבית.