חוק ההסדרים/מסים – מיסוי עלויות חיצוניות בייצור חשמל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה אנרגיה

תקציר

מיסוי זיהום בייצור חשמל.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

'מיסוי עלויות חיצוניות בייצור חשמל – במטרה לצמצם את זיהום האוויר בישראל ובמקביל לדיונים בכנסת על חקיקת חוק אויר נקי לישראל, קיימת הבנה כי יש לשריפתם של דלקים פוסיליים, הגורמת לפליטת פחמן דו חמצני, השפעות חיצוניות שליליות למשק. לאור זאת, במספר מדינות בעולם נהוג למסות את הפליטות של מזהמים וזאת על מנת לתת ביטוי כלכלי לעלויות למשק הנובעות מפליטות אלו. לפי הפרקטיקה הרווחת בחלק מהמדינות המפותחות בעולם כדוגמת גרמניה, בלגיה, איטליה, דנמרק והולנד, מוטל מס על שימוש בדלקים הגורמים לפליטת מזהמים כגון SOX ופחמן דו חמצני. במספר מדינות, המס מוטל על ספקי דלקים בהתאם לכמות הפחמן הדו חמצני שנפלט לאוויר בגין השימוש בדלקים אלה ובמספר דוגמאות המס מוטל על בעלי העסקים העושים שימוש בדלקים, כדוגמת בתי זיקוק, תחנות דלק ומפעלים. במידה והמס מוטל על ספקי הדלקים, דבר אשר מקל על הגביה. בעקבות המיסוי, צרכני האנרגיה יראו לנגד עיניהם את המחיר הריאלי כאשר הוא משקף את העלות החיצונית הנובעת מייצור חשמל באמצעות דלקים פוסיליים, דבר אשר יעודד התייעלות בצריכה במגזר הביתי ואימוץ של טכנולוגיות לצמצום השימוש בדלקים עתירי פליטות מזהמים ומעבר לדלקים אחרים בתעשייה. מבנה העלויות והרכב התשומות, הנוהגים כיום, במקטע הייצור במשק החשמל אינו מתייחס באופן מלא לעלויות החיצוניות הכרוכות בתהליך הייצור. לפיכך, מוצע להגדיל את הבלו המוטל על התשומות העיקריות בייצור החשמל על מנת להפנים את עלויות אלו. גובה הבלו יחושב בהתאם לעלות החיצונית הנגזרת מרמת פליטת פחמן דו חמצני בייצור חשמל, כפי שנקבע בדו"ח שפרסם המשרד להגנת הסביבה לעניין זה, כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 4450 מיום 29 בינואר 2009 לעניין קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה. בהתאם למסקנות הדוח, העלות החיצונית הנובעת מפליטת פחמן דו חמצני מחושבת בהתאם למחיר העדכני של אשרת פליטה במסגרת מנגנון המסחר בפליטות של האיחוד האירופי (EU ETS), בהתאמות הנדרשות. על מנת לקדם את הנושא, תוך בחינת ההשלכות של אימוץ מנגנון מיסוי כאמור על זיהום אויר וכן את השפעתו על המשק, צוות יישום בינמשרדי ימליץ על אופן וגובה התעריף המיטבי. על מנת לאפשר למגזרים השונים במשק להתאים עצמם לשינויים, ועל מנת לא להגדיל תשומה מהותית לתעשייה, והוצאה משמעותית במשקי הבית, בתקופה של האטה כלכלית, מוצע להגדיל את הבלו באופן מדורג על פני שלוש שנים החל משנת 2011.