חוק ההסדרים/מסים – משיכת "רווחים ראויים לחלוקה" בשיעור מס מופחת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

משיכת "רווחים ראויים לחלוקה" בשיעור מס מופחת – הוראת שעה:

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132), התשס"ב-2002, הועמד שיעור המס על "רווחים ראויים לחלוקה" על 25% (או 20% לגבי מי שאינו בעל מניות מהותי), בדומה לשיעור המס המוטל על דיבידנד. בכך הושווה נטל המס בין בעלי מניות שמקבלים את הרווחים כדיבידנד ומשלמים עליהם מס הכנסה בשיעור של 20% או 25%, לפי הענין, ובין בעלי מניות שמוכרים את מניותיהם, בפירוק או בנסיבות אחרות, בשעה שהרווחים נותרים צבורים בחברה, ומשלמים מס רווחי הון כאשר על רווח ים ראויים לחלוקה שיעור המס הוא אותו שיעור שהיה חל אילו היו מתקבלים כדיבידנד.

בטרם תיקון זה, קבע סעיף 94 בלפקודה שיעור מס מופחת על "רווחים ראויים לחלוקה". כך, עד ליום 31.12.2002, רווחים כאמור היו מתחייבים בעת פירוק או בעת מכירת המניות במס בשיעור 10% בלבד.

על פי נתונים הקיימים בידי רשות המסים סכומים הצבורים בידי חברות נאמדים בעשרות מיליארדי ש"ח והם אינם מחולקים שכן חלוקתם תחייב את בעלי המניות במס בשיעור של 20% או 25%, לפי הענין, כאמור לעיל.

הפחתת מס לתקופה קצובה לשיעור של 12% עשויה ליצור תמריץ למשיכה חד-פעמית של רווחים היסטוריים ובכך לגרום להגדלת ההכנסות ממסים, ניוד הון ועידוד הצריכה הפרטית. עם זאת ועל מנת למנוע מצב שבו משיכת הרווחים הראויים לחלוקה יהוו תחליף למשיכת שכר ותשלומים אחרים, מוצע כי תנאי לקבלת השיעור המופחת הוא שלא תהא ירידה ברמת השכר ותשלומים אחרים שמשולמים לבעלי המניות בחבר בני האדם, ביחס לממוצע רמת שכרם בשנים 2007 ו-2008, בשנה בה התקבלה בידם ההכנסה מהדיבידנד "המוטב" (שנת 2010) ובשתי שנות המס שלאחריה.

לפיכך מוצע לקבוע כהוראת שעה כי משיכת הרווחים הראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה, שנצברו עד 31 בדצמבר 2002, בידי מי שאילו היה מוכר את המניות היה זכאי לשיעור מס של 10%, תתחייב בשיעור מס מופחת של 12% בלבד, והכל בתנאי שרמת השכר ותשלומים אחרים לבעלי מניות לא יפחתו במהלך השנה בה התקבל הדיבידנד ובשתי שנות המס שלאחריה. מוצע לקבוע כי הוראת השעה תחול לגבי משיכת רווחים ראויים לחלוקה שתיעשה החל מיום 1.1.2010 ועד ליום 31.12.2010.

תוספת הכנסות של כחצי מיליארד ש"ח.