חוק ההסדרים/מסים – תיקון סעיף 14ד לפקודה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

תיקון סעיף 14ד לפקודה

במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 168 והוראת שעה), הורחבו, בין היתר, הטבות המס הניתנות לעולים חדשים גם לגבי תושבים חוזרים ותיקים, ונקבע פטור ממס ופטור מחובת דיווח על הכנסותיהם מכל המקורות, שהופקו מחוץ לישראל, במשך 10 שנים (להלן – תקופת ההטבה), ללא נפקות לעובדה האם הנכס ממנו מופקת ההכנסה היה ליחיד לפני שעלה לישראל. במסגרת התיקון האמור, לא תוקן סעיף 14(ד) לפקודה, המסמיך את שר האוצר להאריך את תקופת ההטבה ובלבד שהיחיד ביצע השקעות בישראל לפני שעלה ארצה. נוסח הסעיף הקיים אינו תואם את התיקון שנעשה במסגרת תיקון מס' 168, ומוצע להתאימו לרוח התיקון כך שיוסמך שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להאריך את תקופת ההטבה, בתנאים ובתיאומים שיקבע השר, ובלבד שהיחיד ביצע השקעות בישראל בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו או בתוך שנתיים ממועד הגעתו לישראל, לפי המאוחר, או שביצע השקעות כאמור טרם כניסתן לתוקף של תקנות או טרם עלייתו. במסגרת חקיקת המשנה, יוכל השר לקבוע, בין היתר, את אפיקי ההשקעה, מיקומם הגאוגרפי, היקף ההשקעה הנדרש, היקף העסקה נדרש וכיוב' תנאים, שמטרתם להשיג יעדים לאומיים.