חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

הסמכת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לגבות התשלומים עפ"י פקודת המסים וכל תשלום שיקבע על ידי שר המשפטים

  • עמוד 78 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4010, מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
  • סעיף 68 בהצעת חוק ההסדרים 2009

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז לגבייה) הוקם בשנת 1995 מכוח חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – החוק). המרכז לגבייה מוסמך לגבות את סוגי החובות המפורטים בחוק המשולמים לאוצר המדינה או לקרן, כהגדרתה בחוק (להלן – הקרן). על מנת לאפשר גבייה יעילה, הוענקו למרכז לגבייה סמכויות שונות וביניהן הסמכות לדרוש מידע מגוף ציבורי, לבצע עיקולים, לפנות לבית המשפט בבקשה למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב או לעכב יציאתו של החייב מהארץ, לפרוס חוב לתשלומים, לבטל תוספות פיגורים על חוב פלילי ובהעדר הוראה מפורשת בחוק, לפעול בהתאם לקבוע בפקודת המסים (גביה).

סכום החובות שנגבה על ידי המרכז בשנת 2007 עומד על סך של 338 מליון ש”ח.

גביית חובות על ידי משרדי הממשלה (בעיקר אגרות תמלוגים והיטלים) מחייבת הקמת מנגנון מקצועי וייחודי לשם אכיפה וגביה. ניסיון השנים מלמד כי במקרים רבים לא הוקמו יחידות מקצועיות כנדרש וגביית החובות כאמור נפגעה. העברת החובות לגבייה באמצעות המרכז לגבייה תייתר את הצורך בהקמת יחידות אכיפה קטנות במשרדים השונים, תרכז את כלל הגבייה במרכז לגביה ותייעל את הטיפול בגבייה.

לפיכך, מוצע להסמיך את המרכז לגבייה לגבות את כל התשלומים שניתן לגבותם לפי פקודת המסים גביה ובלבד שמנהל המרכז החליט, בתיאום עם חשב המשרד הממשלתי הרלבנטי, כי יש לגבות את החוב באמצעות המרכז והודעה על כך תפורסם ברשומות. כמו כן, מוצע לקבוע כי המרכז לגביה יוסמך לגבות כל תשלום שיקבע על ידי שר המשפטים בצו אשר יש לשלמו מכוח מעמדה השלטוני של המדינה, ובלבד שסכומו נקבע לפי חוק.

הצעת חוק ההסדרים 2009

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז לגבייה), הוקם בשנת 1995 מכוח חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (בסעיף זה – החוק). המרכז לגבייה מוסמך לגבות את סוגי החובות המפורטים בהגדרה "חוב" שבחוק המשולמים לאוצר המדינה (או לקרן שהוקמה לפי חוק, באחריות משרד ממשרדי הממשלה, שלה יועדו כספי חוב וששר המשפטים קבע אותה בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת). המדובר בעיקר בקנסות אזרחיים ומנהליים מכוח חוק, אגרות, דמי ערובה והוצאות משפט המשתלמות לבתי משפט ובתי דין, ופיצויים מכוח חוקים שונים. כדי לאפשר גבייה יעילה, הוענקו למרכז לגבייה סמכויות שונות וביניהן הסמכות לדרוש מידע מגוף ציבורי, לבצע עיקולים, לפנות לבית המשפט בבקשה למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב או לעכב יציאתו של החייב מהארץ, לפרוס חוב לתשלומים, לבטל תוספות פיגורים על חוב פלילי ובהעדר הוראה מפורשת בחוק, לפעול בהתאם לקבוע בפקודת המסים (גבייה).

ואולם יש חובות נוספים המגיעים למדינה, שאינם נכללים בהגדרת "חוב" שבחוק (בעיקר אגרות, תמלוגים והיטלים) שלשם גבייתם נדרשת הקמה של מנגנון מקצועי וייחודי לשם אכיפה וגבייה. ניסיון השנים מלמד כי במקרים רבים לא הוקמו יחידות מקצועיות כנדרש וגביית החובות כאמור נפגעה. על כן מוצע כי גם הטיפול בחובות לגבייה כאמור ייעשה באמצעות המרכז לגבייה, ובכך יתייתר הצורך בהקמת יחידות אכיפה קטנות במשרדים השונים, שכן, כלל גביית החובות כלפי המדינה ירוכז במרכז לגבייה והטיפול בגבייה כאמור יתייעל.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות קיימות סמכויות שונות וביניהן הסמכות לדרוש מידע מגוף ציבורי, לבצע עיקולים, לעכב יציאתו של החייב מהארץ. ההצעה מרחיבה את המקרים שיועברו לטיפול מרכז הגבייה. אין להצעה כל השפעה תקציבית.