חוק ההסדרים/סמכויות ענישה כנגד נוסעים ללא כרטיס

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

העברת קווי אגד ודן למפעילים פרטיים. סמכויות ענישה כנגד נוסעים ללא כרטיס.

  • עמודים 71-72 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4005, המשך הליך התחרות בתחבורה הציבורית
  • סעיף 10 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיף 29 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

ההצעה כוללת אפשרות להגדיר במכרז תנאים ברורים לענייניים שונים, אולם למעשה, אין מדובר בתחרות על השירות לציבור, אלא אך ורק בתחרות על הזכייה במכרז. העלות הנמוכה למפעיל התחבורה הציבורית מחייבת מתן שירות לקוי לאזרחים, קיים חשש ממשי, שכפי שקרה במדינות אחרות, לא תהיה תחזוקה מספקת של האוטובוסים ובשל תנאי ההעסקה הגרועים, נהגי האוטובוסים לא יהיה מקצועיים באופן מספק, כך שהדבר יגביר את מספר התאונות.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

תהליך התחרות בתחבורה הציבורית החל בשנת 2000 בעקבות החלטת הממשלה מספר 1301 מיום 8.1.1997. במהלך השנים שחלפו ממועד קבלת החלטת הממשלה האמורה הוצאו חלק מקווי השירות בתחבורה הציבורית לתחרות. עד לסוף שנת 2008 צפויים לצאת לתחרות כ- 25% מפעילות קואופרטיב אגד וחברת דן במסגרת הסכמי התחרות אשר נחתמו בינן לבין המדינה. פריסת הליכי התחרות על פני השנים שחלפו ממועד קבלת החלטת הממשלה, כמו גם סיוע כספי מאסיבי שניתן לקואופרטיב אגד ולחברת דן על ידי הממשלה, ואשר נאמד בלמעלה ממיליארד ש"ח עד לסוף שנת 2008, אפשרו למפעילי התחבורה הציבורית הוותיקים להיערך לקראת צמצומים עתידיים בהיקפי פעילותם. במקביל, התאפשרה לאורך השנים התארגנות של מפעילי תחבורה ציבורית נוספים אשר התנסו בהפעלת תחבורה ציבורית באזורים שונים בארץ.

עלות הפעלתם של קווי תחבורה ציבורית אשר הוצאו לתחרות נמוכה בכ-20%-30% מעלות הפעלת קווי התחבורה הציבורית על ידי המפעילים הותיקים. הוצאת כלל התחבורה הציבורית לתחרות תחסוך למעלה מ- 1.1 מיליארד ש"ח מתקציבי הסובסידיה לתחבורה ציבורית באוטובוסים, הנאמדים כיום בכ- 2.3 מיליארד ש"ח בשנה, וזאת בשל עלויות ההפעלה המופחתות המתקבלות בהליך תחרותי.

לפיכך, מוצע כי מחסכון זה ייהנה ציבור המשתמשים בתחבורה הציבורית וזאת באמצעות הפחתת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית והגדלת נפח השירות ורמת השירות בקווי שירות היוצאים להליך תחרותי.

על מנת להמשיך בהליך הוצאתם של קווי תחבורה ציבורית לתחרות מוצע לפרסם תוכנית תחרות אשר תאפשר למפעילי התחבורה הציבורית פרק זמן נוסף אשר בו יוכלו להיערך באופן מספק לשינויים הצפויים בהיקפי פעילותם. כמו כן, תאפשר תכנית התחרות היערכות מספקת למפעילים החדשים, או למי שבכוונתו להיכנס לפעילות בתחום התחבורה הציבורית.

מוצע כי תכנית התחרות אשר תגובש על ידי שר התחבורה תכלול את מועדי הוצאתם ואופן הוצאתם לתחרות של קווי השירות בתחבורה הציבורית.

כיום, חסרה הסדרה בחוק של סמכויות הענישה ואופן הטיפול במי שנסע בתחבורה הציבורית מבלי ששילם כחוק בעבור הנסיעה באוטובוסים. ההתפתחות הטכנולוגית הקיימת בענף וכוונת הממשלה להפעיל תחנות ואוטובוסים חדשים המאפשרים עליה וירידה מהירה ונוחה מן האוטובוס בהתבסס על מערכות כרטוס חיצוניות, מחייבים קביעת כללים ומתן סמכויות בנושא האכיפה כנגד נוסעים ללא כרטיס באוטובוסים בתחבורה הציבורית או נוסעי אוטובוסים שאינם מציגים או מוסרים את כרטיסם למי שהוסמך כדין לבקר כרטיסים. לפיכך, מוצע לתקן את פקודת התעבורה באופן שיתווספו בה הוראות לעניין אכיפה כאמור, וזאת בדומה לתיקון שנערך בפקודת מסילות הברזל לעניין נסיעה ללא כרטיס.

החלטת ממשלה 4005

מחליטים: לתקן את פקודת התעבורה באופן בו תוסדר האכיפה נגד נוסעים ללא כרטיס באוטובוסים בתחבורה ציבורית או נוסעי אוטובוסים שאינם מציגים או מוסרים את כרטיסם למי שהוסמך כדין לבקר כרטיסים. כמו-כן, לקבוע פיצוי כספי בגין נסיעה ללא כרטיס ובגין אי-הצגתו או מסירתו כאמור ואת הגורמים המוסמכים מטעם מפעילי תחבורה ציבורית לבקרת הכרטיסים.

הצעת חוק ההסדרים 2009

מוצע לתקן את פקודת התעבורה באופן שישפר את יכולתו של מפעיל קו שירות של אוטובוסים ציבוריים לאכוף את התשלום בעבור כרטיס הנסיעה, במטרה להקטין את מספר הנוסעים המתחמקים מתשלום בעבור נסיעתם.

ההסדרה הקיימת היום, שעיקרה במסגרת תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), אינה מספיקה ולא נעשה בה שימוש. הצורך בשיפור הסדרת האכיפה כנגד התחמקות נוסע מתשלום, מתגבר נוכח ההתפתחויות הצפויות בענף התחבורה הציבורית, וביניהן הכוונה להכניס לשימוש אוטובוסים מרובי קיבולת, שיופעלו על ידי זכיין פרטי. העלייה לאוטובוס מרובה קיבולת נעשית בו–זמנית מכמה דלתות רחבות, כשהנוסעים אמורים לרכוש את כרטיס הנסיעה מראש ולא באוטובוס עצמו, כך שלנהג האוטובוס אין יכולת לפקח על הנכנסים לאוטובוס.

מוצע איפוא להקנות לנציג של בעל רישיון להפעלת קו שירות של אוטובוסים (להלן – בעל הרישיון), את הסמכות לדרוש מנוסע באוטובוס להציג לפניו את כרטיס נסיעתו ולמסור לו את הכרטיס, ואם אין בידי הנוסע כרטיס תקף המתאים לנסיעה או שאינו מציג או שאינו מוסר את כרטיסו לפי דרישת הנציג – לדרוש ממנו תעריף מוגדל עבור אותה הנסיעה. התעריף המוגדל ייקבע בידי המפקח על התעבורה ויפורסם ברשומות, והוא לא יעלה על סכום של 180 שקלים חדשים.

כן מוצע להטיל על נוסע באוטובוס ציבורי שלא הציג כרטיס לפי דרישת נציג בעל הרישיון כאמור, את החובה להזדהות לפני נציג בעל הרישיון על ידי תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת ולמסור את מענו, וזאת במטרה לאפשר לבעל הרישיון לפעול כנגד אותו הנוסע באמצעים העומדים לרשות בעל הרישיון.

הסמכויות האמורות יוקנו רק לנציג של בעל רישיון שהוסמך לכך לפי הוראות המפקח על התעבורה.

בצד הסדרת נושא התשלום כאמור, מוצע עוד כי נסיעה ללא כרטיס תקף המתאים לנסיעה, או אי–הצגה או אי–מסירה של הכרטיס לפי דרישת נציג בעל הרישיון כאמור, או אי תשלום התעריף המוגדל כאמור, יהוו עבירה, ככל הפרה אחרת של הוראות פקודת התעבורה, והקנס בגין כל אחת מאותן עבירות יהיה הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

יצוין כי בעקבות התיקון המוצע יתוקנו גם תקנות התעבורה, על מנת להתאימן לתיקון החקיקה.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

מוצע לתקן את פקודת התעבורה באופן שישפר את יכולתו של מפעיל קו שירות של אוטובוסים ציבוריים לאכוף את התשלום בעד כרטיס הנסיעה, במטרה להקטין את מספר הנוסעים המתחמקים מתשלום בעבור נסיעתם.

ההסדרה הקיימת היום, שעיקרה במסגרת תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), איננה מספיקה ולא נעשה בה שימוש. הצורך בשיפור הסדרת האכיפה כנגד התחמקות נוסע מתשלום, מתגבר נוכח ההתפתחויות הצפויות בענף התחבורה הציבורית, וביניהן הכוונה להכניס לשימוש אוטובוסים מרובי קיבולת, שיופעלו על ידי זכיין פרטי. העלייה לאוטובוס מרובה קיבולת נעשית בו זמנית מכמה דלתות רחבות, והנוסעים אמורים לרכוש את כרטיס הנסיעה מראש ולא באוטובוס עצמו, כך שלנהג האוטובוס אין יכולת לפקח על הנכנסים לאוטובוס.

מוצע איפוא להקנות לנציג של בעל רישיון להפעלת קו שירות של אוטובוסים (להלן – בעל הרשיון), את הסמכות לדרוש מנוסע באוטובוס להציג לפניו את כרטיס נסיעתו ולמסור לו את הכרטיס, ואם אין בידי הנוסע כרטיס תקף המתאים לנסיעה או שאינו מציג או שאינו מוסר את כרטיסו לפי דרישת הנציג – לדרוש ממנו תעריף מוגדל בעבור אותה הנסיעה. התעריף המוגדל ייקבע בידי המפקח על התעבורה ויפורסם ברשומות, והוא לא יעלה על סכום של 180 שקלים חדשים.

כן מוצע להטיל על נוסע באוטובוס ציבורי שלא הציג כרטיס לפי דרישת נציג בעל הרישיון כאמור, את החובה להזדהות לפני נציג בעל הרישיון על ידי תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת ולמסור את מענו, וזאת במטרה לאפשר לבעל הרישיון לפעול כנגד אותו הנוסע באמצעים העומדים לרשות בעל הרישיון. הסמכויות האמורות יוקנו רק לנציג של בעל רישיון שהוסמך לכך לפי הוראות המפקח על התעבורה.

בצד הסדרת נושא התשלום כאמור, מוצע עוד כי נסיעה בלא כרטיס תקף המתאים לנסיעה, או אי-הצגה או אי-מסירה של הכרטיס לפי דרישת נציג בעל הרישיון כאמור, או אי-תשלום התעריף המוגדל כאמור, יהוו עבירה, ככל הפרה אחרת של הוראות פקודת התעבורה, והקנס בגין כל אחת מאותן עבירות יהיה הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

יצוין כי בעקבות התיקון המוצע יתוקנו גם תקנות התעבורה, כדי להתאימן לתיקון החקיקה.