חוק ההסדרים/קצבאות ילדים בחו"ל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

קיצור תקופת קצבאות ילדים הנמצאים בחו"ל לחודשיים

  • סעיף 55(1) ו-55(6) בהצעת חוק ההסדרים 2009

דברי הסבר

לא מופיע בהצעת מדיניות 2009

הצעת חוק ההסדרים 2009

סעיף 66 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי) קובע כי הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק ד', בעד כל ילד. בהתאם להגדרה "ילד" שבסעיף 65(א) לחוק הביטוח הלאומי, קצבת הילדים תשתלם רק בעד ילד הנמצא בישראל. בכך בא לידי ביטוי הכלל שלפיו אחריות המדינה לביטחון סוציאלי חלה רק על מי שמתגורר בתחומה. החריג לכלל האמור מצוי בסעיף 65(ב) לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי לא יראו ילד כנמצא בחוץ לארץ אם יצא מישראל לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים. לאור האמור, קצבת הילדים מוסיפה להשתלם במשך שישה חודשים לאחר שהילד עזב את הארץ.

סעיף 324 (א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מי שנמצא מחוץ לישראל למעלה משישה חודשים לא תשולם לו קצבה בעד הזמן שלמעלה מששת החודשים הראשונים, אלא בהסכמת המוסד לביטוח לאומי.

כדי לעמוד במסגרת התקציב לשנת 2009 ומתוך התפיסה כי אחריות המדינה לביטחון סוציאלי צריכה לחול רק על אלה המתגוררים בתחומה, מוצע לתקן את סעיפים 65 (ב) ו- 324 (א) האמורים ולקצר את התקופה שבה לא יראו מבוטח או ילדו כנמצא מחוץ לישראל, משישה חודשים לחודשיים, כך שלא תשולם בעדם קצבה או תוספת לקצבה, החל בחודש השלישי ליציאתם את ישראל. מובהר, כי אין בתיקון המוצע כדי לפגוע בשיקול הדעת המוקנה בסעיפים אלה למוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה או התוספת לקצבה, לפי העניין, גם למי שיצא את ישראל.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות