חוק ההסדרים/שיפור מערך הרגולציה במערכת הבריאות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה בריאות

תקציר

שיפור מערך הרגולציה במערכת הבריאות.

 • עמודים 185-186 בהצעת מדיניות 2009-2010
 • עמוד 91 בקובץ התיקונים להצעת מדיניות 2009-2010 (מחליטים מבוטלים)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

 1. משרד הבריאות הוא הרגולאטור הרואה את התמונה בכללותה ובשל כך מן הראוי כי הסמכויות הנוגעות להסדרת הנושאים בעלי השלכות המשפיעים על תפקוד המערכת ירוכזו בידיו, ובכלל זה קביעת מספר מקומות ההתמחות בכל אחת מההתמחויות הרפואיות, עניין בעל השלכות משמעותיות על תפקודה של המערכת והקצאת המשאבים בה באופן יעיל.
  עם זאת, כיום המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל היא הגוף שמוסמך להמליץ על מוסדות התמחות מוכרים ובכך לקבוע את פוטנציאל ההתמחות לאשר את ההתמחויות השונות וליתן אישור למתן תואר מומחה ובכך לקבוע את כמות המתמחים והמומחים בפועל בכל מקצוע.
  אשר על כן, מוצע לתקן את תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 באופן שייקבע בהן כי הסמכות לעניין בקשה להתמחות, התמחות והכרה במוסד להתמחות ירוכזו בידי ועדה מייעצת שתוקם בידי המנהל הכללי של משרד הבריאות מקרב עובדי משרדו חלף המועצה, כהגדרתה בתקנות.
 2. מנהלי בתי החולים הממשלתיים וסגניהם אחראים לניהולה של מערכת מורכבת ובעלת מחזור כספי שנתי של למעלה מ-6 מיליארד ש"ח בשנה. כיום, מנהל בית החולים נבחר לתפקידו לתקופת זמן בלתי מוגבלת, וכהונתו אינה תלויה כתוצאות ניהול בית החולים ובעמידה ביעדים שנקבעו לבית החולים.
  על כן, מוצע להנחות את ועדת שירות המדינה לגבש את המלצותיה לעניין האפשרות למתן פטור ממכרז לבחירתו של מנהל בית חולים ממשלתי שימונה לתפקידו לראשונה החל ביום 1 בינואר 2010, ולעניין מינויו לאחר בחינת המלצותיה של ועדת איתור. בנוסף, ועדת שירות המדינה תדון באפשרות הגבלת תקופות הכהונה של מנהלי בתי החולים לתקופה או לתקופות קצובות, וזאת בהתאם לעמידה ביעדים ניהוליים שייקבעו.
 3. לאור מורכבות עבודת הניהול בבתי החולים, מוצע לקבוע כי להרכב ועדת הבוחנים למשרות רופאים בתפקידי מנהלי יחידות, מנהלי מחלקות וסגני מנהל של בתי חולים יצורפו שני נציגי ציבור מתחום הניהול ובעלי רקע בכלכלה שייקבעו כהסכמה בין מנכ"ל משרד הבריאות ונציב שירות המדינה.