חוק ההסדרים/תיקון חוק התכנון והבניה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תכנון ובנייה

תקציר

שינויים בדבר ערר על היטל השבחה

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

1. על פי המצב החוק התקף, נישום אשר חולק על חבותו בהיטל השבחה והגיש ערעור על החבות האמורה, אינו יכול לממש את זכיותיו במקרקעין אלא אם שילם את ההיטל. כחריג לכלל, נקבע כי מבקש היתר בניה לצרכי מגוריו או מגורי קרובו, אשר הגיש ערעור כאמור, לא תעכב הגשת הערעור את מתן ההיתר, אם נתן ערובה לתשלום זכום ההיטל השנוי במחלוקת.

מוצע להרחיב את הסייג ולקבוע כי ככל שהוגש ערעור ניתן יהיה לממש את הזכויות במקרקעין ללא צורך בתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת לצורך מימוש הזכויות במקרקעין וזאת אם נתן מבקש ההיתר ערובה לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת.

התיקון האמור יאפשר ייעול וזירוז הליכי מימוש זכויות במקרקעין וזאת כאשר בד בבד, לא יפגעו זכויותיה של הועדה המקומית לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת לאחר השלמת הליכי הערעור, על רקע הדרישה למתן ערובה לתשלום האמור.

2. על פי המצב החוקי התקף, נקבע כי נישום חייב בתשלום הצמדה בגין היטל ההשבחה וזאת החל ממועד אישור התכנית ועד למימוש הזכויות וחייב בהצמדה וריבית פיגורים בגין היטל ההשבחה החל ממועד מימוש הזכויות.

מוצע לבצע אבחנה בין התקופות השונות תוך מתן ביטוי למצבים שבהם חל החיוב אולם טרם הוצאה שומה לתשלום ולמצבים שבהם סכום היטל ההשבחה הינו במחלוקת והנישום טרם מיצה את ההליכים העומדים לרשותו. התיקון האמור, יאפשר איזון נכון בין האינטרס להבטיח כי הנישום ישלם את חובו לוועדה המקומית במועד, לבין הטלת נטל שאינו מוצדק ומתן אפשרות לנישום למצות את ההליכים העומדים לרשותו להשיג על השומה שהוצאה לו.

3. לאור הניסיון שהצטבר ביישום תיקון 76 לחוק, מוצע להגמיש את ההוראה בדבר עדכניות תכנית המתאר כתנאי לביזור הסמכויות, ולקבוע כי ההסמכה לא תבוטל במידה והחליטה הועדה המחוזית שאין צורך בעדכון כאמור.