חוק ההסדרים/תשלומים לרשויות המקומיות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ביטול ושינוי חוקים
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים

תקציר

ביטול חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995.

  • החלטת ממשלה מס' 3999, תשלומים לרשויות מקומיות
  • סעיף 17 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיפים 13-14 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת חוק ההסדרים 2008

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הרשויות המקומיות), קובע את המועדים שבהם נדרשת המדינה להעביר את התשלומים, לרבות מענקים, שהיא מעבירה לרשות מקומית.

מצב זה, שבו נשלל שיקול דעת המדינה לגבי מועדי העברת התשלומים, עשוי למנוע מהרשויות המקומיות להשתמש בכספים לצורך מתן שירותים לתושבי הרשות המקומית ולסכל את המטרה שלשמה מועברים התשלומים. כך למשל במקרים שבהם קיימים עיקולים על חשבונות הרשות המקומית.

מטעמים אלה נקבע בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004, כי חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הרשויות המקומיות), לא יחול עד יום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007), ובחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007, נקבע כי החוק האמור לא יחול עד ליום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008).

כעת, מוצע, מהטעמים האמורים לעיל, לבטל את החוק.

הצעת חוק ההסדרים 2009

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה 1995 (להלן – חוק העברת תשלומים), קובע את המועדים שבהם נדרשת המדינה להעביר את התשלומים, לרבות מענקים, שהיא מעבירה לרשות מקומית.

המצב שיוצר חוק העברת תשלומים, שבו נשלל שיקול דעת המדינה לגבי מועדי העברת התשלומים, עלול למנוע מהרשויות המקומיות את היכולת לעשות שימוש בכספים לצורך מתן שירותים לתושבי הרשות המקומית, ובכך לסכל את המטרה שלשמה מועברים התשלומים. כך, למשל, במקרים שבהם קיימים עיקולים על חשבונות הבנק של הרשות המקומית. במקרים אלה, דווקא גמישות במועד העברת תשלומי המדינה תאפשר לרשות המקומית לפעול להסרת העיקול קודם העברת התשלומים, ובכך למנוע את עיקול הכספים מיד עם קבלתם.

מטעמים אלה, נקבע בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004, כי חוק העברת תשלומים לא יחול עד יום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007); בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007, נקבע כי החוק האמור לא יחול עד יום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008), ובחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 (פורסם בס"ח התשס"ח, עמ' 644), הוארך המועד שבו לא יחול חוק העברת תשלומים, עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009).

כעת מוצע, מהטעמים האמורים לעיל, לבטל את חוק העברת תשלומים.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק העברת תשלומים), קובע את המועדים שבהם נדרשת המדינה להעביר את התשלומים, לרבות מענקים, שהיא מעבירה לרשות מקומית.

המצב שיוצר חוק העברת תשלומים, שבו נשלל שיקול דעת המדינה לגבי מועדי העברת התשלומים, עלול למנוע הרשויות המקומיות את היכולת לעשות שימוש בכספים לצורך מתן שירותים לתושבי הרשות המקומית, ובכך לסכל את המטרה שלשמה מועברים התשלומים. כך, למשל, במקרים שבהם קיימים עיקולים על חשבונות הבנק של הרשות המקומית. במקרים אלה, דווקא גמישות במועד העברת תשלומי המדינה תאפשר לרשות המקומית לפעול להסרת העיקול קודם העברת התשלומים, ובכך למנוע את עיקול הכספים מיד עם קבלתם.

מטעמים אלה, נקבע בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004, כי חוק העברת תשלומים לא יחול עד יום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007); בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007, נקבע כי החוק האמור לא יחול עד יום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008), ובחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 (פורסם בס"ח התשס"ח, עמ' 644), הוארך המועד שבו לא יחול חוק העברת תשלומים, עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009).

כעת מוצע, מהטעמים האמורים לעיל, לבטל את חוק העברת תשלומים.

נוסח החוק, שאותו מוצע לבטל, מובא בנספח לדברי ההסבר.