חוק ההסדרים/הארכת כהונת וועדות ממונות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים

תקציר

הארכת את התקופה המינימאלית לפעילות ועדות ממונות לשלוש שנים, אין הגבלת תקופה מקסימאלית.

  • עמוד 60 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 3998, הארכת כהונת ועדות ממונות
  • סעיפים 15-16 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיף 11(1) ו-12 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הגברת כוחו של הממשל המרכזי ופגיעה נוספת באוטונומיה של הממשל המקומי. כל זאת כאשר מעולם לא נערכה בדיקה מקצועית לבדיקת יעילות כלי זה המחליף את הדמוקרטיה המקומית.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

סעיף 146 לפקודת העיריות קובע כי ועדה ממונה תכהן עד מועד הבחירות הקרוב וכי תקופת הכהונה לא תפחת משנתיים. במצב החוקי הקיים ישנן ועדות ממונות אשר לא משלימות כהונה מלאה של חמש שנים ועובדות ברשות המקומית שנתיים בלבד. תקופה של שנתיים קצרה בכדי להבריא רשות מקומית בה מכהנת ועדה ממונה. מדובר ברשויות אשר לרוב נמצאות במצב של חדלות פירעון ובכשל ניהולי חמור. על מנת לשקם את הרשויות הללו לטווח ארוך, לייצבן מבחינה כלכלית ולהנחיל בהן נורמות ניהול חדשות נדרשת תקופה ארוכה דיה, בה יכולה המדינה לבצע טיפול יסודי ומעמיק בטרם החזרה לשלטון נבחר.

בהתאם לכך מוצע להאריך את התקופה המינימאלית לפעילות ועדות ממונות לשלוש שנים, ולאפשר לשר הפנים, לפי שיקול דעתו, להאריך תקופה זו עד לחמש שנים, תקופה המקבילה לתקופת כהונה של מועצה נבחרת. בנסיבות מתאימות, בהסכמת שר האוצר, יוכל שר הפנים להורות על הארכת תקופה זו אף מעבר ל-5 שנים.

הצעת חוק ההסדרים 2009

סעיף 146 לפקודת העיריות, שעניינו סמכויותיהן ותקופת כהונתן של מועצה או ועדה ממונות, קובע בסעיף קטן (א) כי מועצה או ועדה שמונו בידי שר הפנים לפי סעיף 143 לפקודה האמורה, בנסיבות שבהן מועצת העירייה או העומד בראשה אינם מתפקדים, כמפורט באותו סעיף, תכהן עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות, וכי תקופת הכהונה של המועצה או הוועדה כאמור לא תפחת משנתיים. סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור מסמיך את שר הפנים, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.

במצב החוקי הקיים ישנן ועדות ממונות אשר מכהנות משך שנתיים בלבד, כאשר, לשם השוואה, תקופת כהונה רגילה של מועצת רשות מקומית היא חמש שנים. הניסיון המצטבר מלמד כי תקופת כהונה של שנתיים בלבד קצרה מכדי להביא להבראה של רשות מקומית, היא המטרה שלשמה מונתה הועדה הממונה. מאחר שמדובר, באופן טיפוסי, במינוי שנעשה ברשויות מקומיות הנמצאות במצב של חדלות פירעון ומאופיינות בכשל ניהולי חמור, כדי לשקמן לטווח ארוך, לייצבן מבחינה כלכלית ולהנחיל בהן נורמות ניהול חדשות, נדרשת תקופה ארוכה דיה, אשר תאפשר לגורמי המקצוע הממונים בידי שר הפנים לבצע טיפול יסודי ומעמיק, בטרם החזרה לשלטון נבחר.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף 146(א) לפקודת העיריות ולהאריך את התקופה המינימלית לפעילותן של מועצות וועדות ממונות לשלוש שנים.

כן מוצע, לתקן את סעיף 146(ב) לפקודה האמורה ולאפשר לשר הפנים, לפי שיקול דעתו, להאריך את תקופת הכהונה של מועצה או ועדה ממונה עד לחמש שנים, תקופה המקבילה לתקופת כהונתה של מועצה נבחרת. אם יורה שר הפנים על הארכת הכהונה לתקופה העולה על חמש שנים, יהיה הדבר טעון הסכמת שר האוצר ושר המשפטים.

במקביל, מוצע לבצע תיקון דומה גם בסעיף 39 לפקודת המועצות המקומיות, שהוא הסעיף המקביל לסעיף 146 לפקודת העיריות לעניין מועצה או ועדה ממונה שהוקמה למילוי תפקידי המועצה המקומית או העומד בראשה.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיף 146 לפקודת העיריות, שעניינו סמכויותיהן ותקופת כהונתן של מועצה או ועדה ממונות, קובע בסעיף קטן (א) כי מועצה או ועדה שמונו בידי שר הפנים לפי סעיף 143 לפקודה האמורה, בנסיבות שבהן מועצת העירייה או העומד בראשה אינם מתפקדים, כמפורט באותו סעיף, תכהן עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות, וכי תקופת הכהונה של המועצה או הוועדה כאמור לא תפחת משנתיים. סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור מסמיך את שר הפנים, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או ועדה ממונה.

במצב החוקי הקיים ישנן ועדות ממונות אשר מכהנות משך שנתיים בלבד, כאשר, לשם השוואה, תקופת כהונה רגילה של מועצת רשות מקומית היא חמש שנים. הניסיון המצטבר מלמד כי תקופת כהונה של שנתיים בלבד קצרה מכדי להביא להבראה של רשות מקומית, היא המטרה שלשמה מונתה הוועדה הממונה. מאחר שמדובר, באופן טיפוסי, במינוי שנעשה ברשויות מקומיות הנמצאות במצב של חדלות פירעון ומאופיינות בכשל ניהולי חמור, כדי לשקמן לטווח ארוך, לייצבן מבחינה כלכלית ולהנחיל בהן נורמות ניהול חדשות, נדרשת תקופה ארוכה דיה, אשר תאפשר לגורמי המקצוע הממונים בידי שר הפנים לבצע טיפול יסודי ומעמיק, בטרם החזרה לשלטון נבחר.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף 146(א) לפקודת העיריות ולהאריך את התקופה המינימלית לפעילותן של מועצות וועדות ממונות לשלוש שנים.

כן מוצע לתקן את סעיף 146(ב) לפקודה האמורה ולאפשר לשר הפנים, לפי שיקול דעתו, להאריך את תקופת הכהונה של מועצה או ועדה ממונה עד לחמש שנים, תקופה המקבילה לתקופת כהונתה של מועצה נבחרת. אם יורה שר הפנים על הארכת הכהונה לתקופה העולה על חמש שנים, יהיה הדבר טעון הסכמת שר האוצר ושר המשפטים.

במקביל, מוצע לבצע תיקון דומה גם בסעיף 39 לפקודת המועצות המקומיות, שהוא הסעיף המקביל לסעיף 146 לפקודת העיריות לעניין מועצה או ועדה ממונה שהוקמה למילוי תפקידי המועצה המקומית או העומד בראשה.