חוק ההסדרים/שילוב הטלוויזיה הלימודית ברשות השידור

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תקשורת

תקציר

סגירת הטלוויזיה החינוכית שילוב הטלוויזיה הלימודית ברשות השידור

  • עמודים 25-26 בהצעת המדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 3985, סגירת הטלוויזיה הלימודית
  • פרק י"ג: הטלוויזיה הלימודית, סעיפים 42-48 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • עמודים 57-59 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

משמעות הסעיף פגיעה קשה בשידור הציבורי במדינת ישראל, זהו גזר דין מוות על מערך השידור הציבורי שאינו תלוי בבעלי ההון. מעבר לכך, סגירת הטלוויזיה נעשית לפני מציאת פתרונות בעלי משמעות לבעיות הנוצרות בעת סגירתה אפילו לשיטת האוצר. בנוסף מדובר בפיטורים של יותר מ-220 עובדים.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

הטלויזיה הלימודית (חינוכית) נוסדה בשנות השישים במטרה לשדר שידורים לימודיים שיהוו כלי עזר בידי מערכת החינוך, שידורי השכלה ותרבות לכלל האוכלוסייה ושידורים חינוכיים לילדים ולנוער. בחלוף השנים חלו שנויים טכנולוגיים והתרחבו ערוצי התקשורת הישראלים. שידורים בנושאי טבע תרבות ומדע הפכו זמינים גם בערוצי תקשורת אחרים, וכן פחת השימוש של מערכת החינוך בתכניות הלימודיות עקב שימוש באמצעי וידאו ומולטימדיה בבתי הספר.

הטלוויזיה הלימודית משדרת היום במספר ערוצים:

  1. בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת). בעלי זיכיון לשידורי כבלים ולווין מחויבים להקצות ללא תמורה אפיק לשידורי הטלויזיה הלימודית וזאת לתקופה שעד ליום 1 בינואר 2009. בהתאם לאמור משודרת הטלויזיה הלימודית בערוץ 23.
  2. בהתאם להוראות חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק רשות השידור), אפיקי רשות השידור, ישמשו, בין היתר, לשידורי הטלויזיה הלימודית.
  3. בהתאם להוראות חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק הרשות השניה), מועצת הרשות השניה תעניק לטלויזיה הלימודית בלא מכרז זיכיון לשידורי טלויזיה בערוץ 2 בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ.

כיום מועסקים בטלוויזיה הלימודית מעל ל-220 עובדי מדינה, וכן עובדי קבלן ופרילנסרים נוספים. לאור השינויים דלעיל יש אמנם מקום לשידור חינוכי, אולם הצורך כאמור אינו מחייב את קיומו של גוף נפרד שימלא תפקיד זה.

מספר ועדות אשר בחנו את הרלוונטיות של הטלוויזיה הלימודית קבעו כי יש לצמצם מהותית את פעילותה. על אף זאת, היקף ההעסקה בה לא הגיע להיקפים המומלצים, ואופי פעילותה לא התאים עצמו להמלצות השונות. בנוסף, תפקוד הטלוויזיה הלימודית מאופיין היום בחוסר יעילות הנובע, בין היתר, מכוח אדם רב, הסכמי עבודה מיושנים וקליטת כוח אדם נוסף בעקבות צורות העסקה שונות.

לנוכח האמור לעיל, מוצע להפסיק את שידורי הטלוויזיה הלימודית בערוצי השידור השונים במועדים המפורטים בגוף ההחלטה. עוד מוצע לתקן את חוק הרשות השניה, כך שהחל ממועד הפסקת השידורים בערוץ 2, יבוטל הזיכיון לשידורי טלויזיה בערוץ 2 שהוענק לטלוויזיה הלימודית וכן לקבוע כי מועצת הרשות השניה תקבע את אופן הקצאת זמן השידור שהוקצה לטלויזיה הלימודית (להלן - שעות השידור שהוקצו), וזאת לא יאוחר מיום 1 ביוני 2009. על מנת למצוא פתרון ביניים לשעות השידור שהוקצו מוצע כי בתקופה שעד לקביעה האמורה שעות השידור יוקצו בין בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 בהתאם לימי השידורים.

כמו-כן, מוצע לבצע תיקוני חקיקה נוספים שיידרשו בכדי לבצע החלטה זו. עוד מוצע להטיל על שר האוצר ושרת החינוך להקים צוות בין-משרדי לבחינת השימושים והטיפול בנכסי הטלויזיה הלימודית, ולבחינת הצרכים האודיו-ויזואליים של מערכת החינוך ולהקים צוות לטיפול בהשלכות המהלכים האמורים על עובדי התחנה.

הצעת חוק ההסדרים 2009

הטלוויזיה הלימודית (המכונה לעתים הטלוויזיה כללי החינוכית) הוקמה בשנות השישים במטרה לשדר שידורים לימודיים שיהוו כלי עזר בידי מערכת החינוך, שידורי השכלה ותרבות לכלל האוכלוסייה ושידורים חינוכיים לילדים ולנוער. בחלוף השנים חלו שינויים טכנולוגיים והשימוש של מערכת החינוך בתכניות הלימודיות של הטלוויזיה הלימודית פחת עקב שימוש באמצעי וידאו ומולטימדיה בבתי הספר.

הטלוויזיה הלימודית משדרת היום בכמה ערוצים, כמפורט להלן:

(א) בהתאם להוראות חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק הרשות השניה), מועצת הרשות השניה (להלן – מועצת הרשות) העניקה לטלוויזיה הלימודית בלא מכרז, זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2, בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ 2.

(ב) בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), בעלי זיכיון לשידורי כבלים ולוויין מחויבים להקצות בלא תמורה אפיק לשידורי הטלוויזיה הלימודית וזאת לתקופה שעד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009). בהתאם לכך משודרת הטלוויזיה הלימודית בערוץ 23.

(ג) בהתאם להוראות חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק רשות השידור), אפיקי רשות השידור, משמשים, בין השאר, לשידורי הטלוויזיה הלימודית.

כיום מועסקים בטלוויזיה הלימודית מעל 220 עובדי המדינה, וכן עובדי קבלן ונותני שירותים חיצוניים נוספים. לאור השינויים וההתפתחויות בעולם התקשורת כאמור, יש אמנם מקום לשידור חינוכי, ואולם צורך זה אינו מחייב את קיומו של גוף נפרד שימלא תפקיד זה. תפקוד הטלוויזיה הלימודית מאופיין היום בחוסר יעילות הנובע, בין השאר, מכוח אדם רב, הסכמי עבודה מיושנים וקליטת כוח אדם נוסף בעקבות צורות העסקה שונות. לנוכח כל האמור, מוצע להפסיק את שידורי הטלוויזיה הלימודית בערוצי השידור השונים שפורטו לעיל.

הצעת מדיניות 2009-2010

הטלוויזיה הלימודית (חינוכית) נוסדה בשנות השישים במטרה לשדר שידורים לימודיים שיהוו כלי עזר בידי מערכת החינוך, שידורי השכלה ותרבות לכלל האוכלוסייה ושידורים חינוכיים לילדים ולנוער. בחלוף השנים חלו שנויים טכנולוגיים והתרחבו ערוצי התקשורת הישראלים. שידורים בנושאי טבע, תרבות ומדע הפכו זמינים גם בערוצי תקשורת אחרים, וכן פחת השימוש של מערכת החינוך בתכניות הלימודיות עקב שימוש באמצעי וידאו ומולטימדיה בבתי הספר.

הטלוויזיה הלימודית משדרת היום במספר ערוצים:

1. בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), בעלי זיכיון לשידורי כבלים ולווין מחויבים להקצות ללא תמורה אפיק לשידורי הטלוויזיה הלימודית וזאת לתקופה שהוארכה בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הארכת מועד הקצאה בלא תמורה), התשס"ז-2006, עד ליום 1 בינואר 2009. מאחר שבמועד זה היו אמורות התקנות לפקוע ומאחר שמועד זה נופל בגדרו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, שעניינו, בין היתר, פקיעת תקנות בסמוך לתום תקופת כהונתה של כנסת יוצאת, הרי שהתקנות עומדות בתוקפן עד לתום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת ה-18.

2. בהתאם להוראות חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק רשות השידור), אפיקי רשות השידור, ישמשו, בין היתר, לשידורי הטלוויזיה הלימודית.

3. בהתאם להוראות חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק הרשות השניה), מועצת הרשות השניה תעניק לטלוויזיה הלימודית בלא מכרז זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ 2.

בהחלטה מס' 3985 מיום 24 באוגוסט 2008, נקבע, בין השאר, כי ביום 1 בינואר 2009 יופסקו שידורי הטלוויזיה הלימודית באפיקים שהקצו בעלי רישיון לשידורי כבלים ולשידורי לווין, באפיקים שהקצתה רשות השידור וכן בערוץ 2. בהחלטת ועדת שרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2009 מס' חקת/ 4 מיום 24 בספטמבר 2008 נקבע כי הפסקת השידורים כאמור תיכנס לתוקפה לא לפני יום 1 במרץ 2009.

כיום מועסקים בטלוויזיה הלימודית מעל ל-220 עובדי מדינה, וכן עובדי קבלן ופרילנסרים נוספים.

לאור השינויים דלעיל יש אמנם מקום לשידור חינוכי, אולם הצורך כאמור אינו מחייב את קיומו של גוף נפרד שימלא תפקיד זה.

מספר ועדות אשר בחנו את הרלוונטיות של הטלוויזיה הלימודית קבעו כי יש לצמצם מהותית את פעילותה. למרות האמור לעיל, היקף ההעסקה בה לא הגיע להיקפים המומלצים, ואופי פעילותה לא התאים עצמו להמלצות השונות. בנוסף, תפקוד הטלוויזיה הלימודית מאופיין היום בחוסר יעילות הנובע, בין היתר, מכוח אדם רב, הסכמי עבודה מיושנים וקליטת כוח אדם נוסף בעקבות צורות העסקה שונות.

הטלוויזיה החינוכית כיום אינה תורמת למערכת החינוך. בנוסף, אין מקום כיום לבעלות ממשלתית על תחנת שידור וכן אין הצדקה לפריסה של שידורי הטלויזיה הלימודית, אשר הם חלק מהשידורים הציבוריים על פני מספר ערוצים. לנוכח האמור לעיל, מוצע לשלב את הטלוויזיה הלימודית ברשות השידור, במסגרת יחידה נפרדת שתוקם ברשות ואשר תהיה אחראית על השידור הלימודי והחינוכי ברשות השידור, וזאת לא יאוחר מיום 1 בינואר 2010. עם זאת, מוצע להסמיך את השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור ושר האוצר, לדחות, בצו, את המועד האמור לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, אם ראו כי יש צורך בדחייה כאמור.

מהלך זה יביא להתייעלות בשידור הציבורי. כמו-כן, מוצע להפסיק את שידורי הטלוויזיה הלימודית בערוץ 2 החל מיום 1 באוגוסט 2009. בהתאם לכך, יבוטל הזיכיון לשידורי טלויזיה בערוץ 2 שהוענק לטלוויזיה הלימודית ומועצת הרשות השניה תקבע את אופן הקצאת זמן השידור שהוקצה לטלויזיה הלימודית (להלן – שעות השידור שהוקצו).

כמו-כן מוצע להקים צוות שחבריו יהיו מנכ"ל רשות השידור והממונה על התקציבים, או נציגיהם, שיקבע את אופן המימון של פעילות הטלוויזיה הלימודית החל מהמועד הקובע.

עוד מוצע להטיל על שר האוצר ושר החינוך להקים צוות בין-משרדי, בשיתוף עם נציגי רשות השידור, לבחינת השימושים והטיפול בנכסי הטלויזיה הלימודית.