משתמש:פיתוח קואופרטיבי/ארגז חול

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הטבלה המשפטית
סוג התארגנות /ממד מבחין עמותה חברה לתועלת הציבור אגודה שיתופית(קואופרטיב) שותפות חברה בע"מ
מסד פורמאלי: הבסיס החוקי חוק העמותות; הרשות הרושמת היא רשם העמותות במשרד המשפטים; חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם העמותות;(דו"ח כספי + דו"ח מילולי) חוק החברות; הרשות הרושמת היא רשם החברות באישור רשם ההקדשות (אצל רשם העמותות); חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות ולרשם ההקדשות; (דו"ח כספי + דו"ח מילולי) פקודת האגודות השיתופיות; הרשות הרושמת היא רשם האגודות השיתופיות בתמ"ת; חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם האגודות השיתופיות פקודת השותפויות;הרשות הרושמת היא רשם השותפויות;(יש שותפות כללית ושותפות מוגבלת) חוק החברות;הרשות הרושמת היא רשם החברות;

(יש חברה פרטית וחברה ציבורית)חייבת בדו"ח שנתי

תחום פעולה תחומי פעילות המוגדרים במטרות העמותה, שמטרתם העיקרית אינה השאת רווח ושאינם מכוונים לחלוקת רווחים מוגבלת ל-13 תחומי פעילות המוגדרים בחוק אין הגבלה על תחומי פעילות. מיועד לשיפור תנאי החיים של החברים אין הגבלה על תחום פעולה עסקי אין הגבלה על תחום פעולה עסקי
הטבות מס ומעמד לצורך מס זכאית לפטור ממס ולקבלת תמיכות והכרה במס לתרומות; חייבת לקבל הכרה כמוסד ציבורי; לפי סעיפים 9 ו- 46א', אינה גובה מע"מ על שירותיה, ואינה זכאית לקזז מע"מ על תשומותיה זכאית לפטור ממס ולקבלת תמיכות והכרה במס לתרומות, חייבת לקבל הכרה כמוסד ציבורי; לפי סעיפים 9 ו- 46א' אינה גובה מע"מ על שירותיה, ואינה זכאית לקזז מע"מ על תשומותיה רשאית לקבל תרומות, גם אם אינה מוסד ציבורי לצרכי מס הכנסה; האגודה חייבת בתשלום מס אבל יכולה להחליט במקרים מסוימים אם תמוסה או תחלק את חבות המס לחבריה ככלל "שקופה" לצרכי מיסוי - והמיסוי מתקיים ברמת השותפים חייבת במס חברות, על חלוקת רווח לחברים – מיסוי דיבידנד
זכות קניינית רכושית לחברים אין לחברים או לנושאי משרה זכויות רכושיות בעמותה; בחייה ולעת פירוקה הנכסים יעברו לעמותה או גוף ציבורי אחר בעלי המניות רשאים להעביר מניות רק ללא תמורה, אלא אם ניתן אישור מראש של ביהמ"ש. בעלי המניות לא יכולים להוריש את מניותיהם; בעת פירוק לא רשאים בעלי המניות לקבל חלק מהנכסים והנכסים יועברו לתאגיד בעל מטרות דומות (לפי החלטת בימ"ש) לכל חבר יחיד זכות רכושית לפי הקבוע בתקנון, אך לא יותר מ- 20% מההון;האגודה רשאית לפדות את זכויות החבר; בפירוק זכאים החברים ליתרת הנכסים זכויות רכושיות יכולות להיות דיפרנציאליות וקבועות בהסכם השותפות – תקנות השותפות;בפירוק יתרת הנכסים עוברת לשותפים לבעלי המניות זכויות רכושיות לדיבידנד, לפי סוגי המניות שיש בידם;

בפירוק זכאים בעלי המניות לחלקם ביתרת הנכסים

האורגנים וזכויות הצבעה אסיפת חברים וועד מנהל לפי הוראות התקנון; אפשר שיהיו זכויות דיפרנציאליות לפי מס' המניות המוחזק על ידי כל בעל מניות לכל החברים זכות הצבעה שווה, בלא קשר למספר המניות שמחזיק כל חבר זכויות הצבעה וניהול בהתאם לקבוע בהסכם השותפות, יכולות להיות דיפרנציאליות; בשותפות מוגבלת איסור על שותף מוגבל להיות מעורב בניהול זכויות הצבעה וניהול צמודות למניות ובהתאם לקבוע בתקנון (ניתן שיהיו סוגי מניות שונים)
אחריות בעלי הזכויות ככלל אין אחריות על חברי העמותה פרט להוראות הדין אחריות בעלי המניות מוגבלת, כמו בעלי מניות בחברה רגילה אחריות מוגבלת לחברי האגודה, לפי מידת השקעתם בהון אחריות מלאה של השותפים הכלליים ואחריות מוגבלת להשקעה בהון של השותפים המוגבלים אחריות מוגבלת על בעלי מניות לפי התקנון ומידת השקעתם בהון
מידת התאמה לפעילות עסקית מיועדת לפעילות ציבורית ולא יכולה לחלק רווחים; לא נועדה לפעילות עסקית, אך זו אפשרית במקרים מסוימים (כגון, עסקים חברתיים) מיועדת לפעילות ציבורית ולא יכולה לחלק רווחים; לא נועדה לפעילות עסקית, אך זו אפשרית ואף נוחה יותר מעמותה לצורך עסקים חברתיים מתאימה לפעילות כלכלית; מכוונת ליצירת תועלות כלכליות לחבריה מיועדת ליצירת רווחים, מתאימה לפעילות עסקית מיועדת ליצירת רווחים, מתאימה לפעילות עסקית
מידת התאמה לעסק שיתופי אינה מותאמת לפעילות כלכלית, מיועדת למטרות ציבוריות ואינה מכוונת לתועלת חבריה מוגבלת בפעילות למטרות ציבוריות;אינה מיועדת לפעילות עסקית לתועלת בעלי המניות, אך ניתן להתאימה להפעלת עסקים שיתופיים בתחום המטרות הציבוריות מיועדת להשאת תועלות כלכליות לטובת חבריה ובהתאם המתאימה ביותר להתארגנות קואופרטיבית מתאימה לפעילות כלכלית משותפת; מוגבלת במספר החברים (עד 20), אך חושפת את השותפים לאחריות מלאה לפעילות מתאימה לפעילות כלכלית המכוונת להשאת רווחים על השקעת בעלי המניות, אך זכויות בעלי המניות מוגבלות לקבלת דיבידינד