חוק ההסדרים/יחידה למדידה, הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

הקמת יחידה ממשלתית למדידה ולהערכה למערכת ההשכלה הגבוהה

  • עמודים 52-53 בהצעת מדיניות 2008 (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה))
  • עמודים 27-28 בהצעת מדיניות 2009
  • עמודים 179-182 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

התערבות בוטה בהתנהלות המל"ג, ות"ת וור"ה.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

כיום, היחידה להערכת איכות ההוראה והמחקר במוסדות להשכלה גבוהה פועלת כיחידה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), ות"ת ממנה תתי-ועדות שמטרתן לבחון את איכות ההוראה במוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה המתוקצבים ושאינם מתוקצבים.

לצד בחינת איכות ההוראה יש צורך גם בבחינת איכות המחקר, דבר שלא נעשה כיום. בנוסף, היחידה להערכת איכות בות"ת אינה מדרגת את המוסדות להשכלה גבוהה לפי הצטיינותם בתחומים השונים בהוראה ועל כן ממצאיה אינם מציגים תמונה מספקת של איכות ההוראה. בנוסף, יש צורך בתקצוב של ות"ת ע"פ תוצאות הערכת האיכות בכדי לעודד מצוינות.

ישנה חשיבות רבה להטמעת נושא המדידה וההערכה של מערכת ההשכלה הגבוהה, כחלק מתהליך עבודה של הצבת יעדים וסטנדרטים מחד, ובחינת תפוקות המערכת מאידך. על מנת לשפר את מערכת ההשכלה הגבוהה יש לאתר פערים בין הרצוי למצוי ולמדוד באופן תקופתי ושוטף את התפוקות בהוראה ובמחקר.

לאור החשיבות הרבה של מדידה וההערכה מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר האפשרית כאמור לעיל, יש לעגן את עצמאותה ואי תלותה של המדידה וההערכה במערכת ההשכלה הגבוהה.

לאור זאת, מוצע להופכה ליחידה פנים ממשלתית באופן שיבטיח את פעולתה התקינה ואת אי תלותה בדרגים השונים של מערכת ההשכלה הגבוהה.

על כן, מוצע להקים יחידה נפרדת למדידה ולהערכה למערכת ההשכלה הגבוהה.

הצעת מדיניות 2009-2010

1. ישנה חשיבות רבה להטמעת נושא המדידה וההערכה של מערכת ההשכלה הגבוהה, כחלק מתהליך עבודה של הצבת יעדים וסטנדרטים מחד, ובחינת תפוקות המערכת מאידך. הערכת האיכות ראוי שתיעשה בהליך המנותק מהשפעה של המוסדות העומדים בפני ההערכה ומהתערבות פוליטית. בין היתר, מטרת הערכת האיכות היא הצבעה, בפני המוסדות והציבור, על שטחי מחקר והוראה שזקוקים לשיפור, כך שלמוסדות יהיה תמריץ לפעול בהתאם.

לשם הבטחת השקיפות של המוסדות להשכלה גבוהה ביחס לאיכות ההוראה והמחקר בהם, בין היתר בפני הסטודנטים המבקשים ללמוד בהן, ולשם עידוד המצוינות של המוסדות, ראוי לפרסם את תוצאות הערכת האיכות באופן שיאפשר לציבור לערוך השוואה בין המוסדות השונים.

כיום, היחידה להערכת איכות ההוראה והמחקר במוסדות להשכלה גבוהה (להלן – היחידה להערכת איכות) פועלת כיחידה של המועצה להשכלה גבוהה (להלן – המל"ג) באמצעות תתי-ועדות הבוחנות את איכות ההוראה בלבד, וזאת בכלל המוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה. כלומר, היחידה להערכת איכות מהווה חלק אורגני מן המל"ג, שלפחות שני שלישים מחבריה נבחרו בהתייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה, ושרבים מהם אף מועסקים במוסדות אלה. ולכן, היחידה להערכת איכות אינה יכולה, מעצם טיבעה, לפעול במנותק מהשפעת המוסדות העומדים בפני ההערכה. ביטוי לכך ניתן למצוא, בין היתר, בעובדה כי היחידה להערכת איכות לא בוחנת את המחקר במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, ובחוסר הבהירות של פרסומי היחידה ביחס להערכותיה.

לנוכח החשיבות הרבה של מדידה וההערכה כאמור, יש לעגן את עצמאותה ואי תלותה של המדידה וההערכה במערכת ההשכלה הגבוהה. לפיכך מוצע להקים חברה לתועלת הציבור, שתוקם ותופעל באופן שיבטיח את פעולתה התקינה ואת אי תלותה בדרגים השונים של מערכת ההשכלה הגבוהה (להלן – החברה), ושמטרתה היחידה תהיה ביצוע מדידה והערכה של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוה ה. בין היתר, מוצע לקבוע כללים לקביעת הרכבו של דירקטוריון החברה כדלקמן:

א. דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון יתמנו על ידי ועדה למינוי דירקטורים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטורים ("ועדת שפניץ"). הוועדה למינוי דירקטורים תתמנה על-ידי ועדת איתור בראשות שופט בדימוס.
ב. בדירקטוריון החברה יכהנו, בין היתר, נציג אחד של הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), נציג אחד של האקדמיה הלאומית למדעים, נציג אחד של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח (מולמו"פ).
ג. חברי סגל במוסד אקדמי ישראלי או נושאי משרה בהם, וכן מי שבשנים עשר החודשים שקדמו למועד המינוי כיהן כחבר סגל או כנושא משרה כאמור. לא יהיו כשירים לכהן בוועדת האיתור, בוועדה למינוי דירקטורים או בדירקטוריון החברה.
ד. מינוי דירקטוריון החברה, יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה לא יהיו טעונים את אישור השרים בהתאם לסעיף 24 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

עוד מוצע, בכדי להבטיח את אי-תלות המדידה והערכת ההוראה, לאפשר לחברה להיעזר בשירותי מיקור חוץ לעניין הערכת איכות ההוראה והמחקר, שיינתנו, ככל האפשר, על-ידי מומחים בינלאומיים בלתי תלויים, שאינם מקבלים שכר ממוסד אקדמי ישראלי.

דברי ההסבר מהווים חוות דעת רשות החברות הממשלתיות לפי סעיף 5(א) לחוק החברות הממשלתיות.

2. בכדי לעודד את החתירה למצוינות של המוסדות להשכלה הגבוהה, במובן של שיפור איכות ההוראה והרחבת ושיפור המחקר במוסדות להשכלה גבוהה, מוצע לקשור בין אמות המידה לתקצוב המוסדות להשכלה גבוהה לבין תוצאות המדידה והערכה של איכות ההוראה והמחקר. בסיכום התקציבי לשנת תשס"ט מיום 8 בדצמבר 2008 בין ות"ת לאוצר נכתב כי תגיש ות"ת עד ליום 1 באפריל 2009 תגיש ות"ת הצעה מפורטת לשינוי מודל התקצוב של ות"ת את המוסדות "ושבין עקרונותיו יהיה הגדלת רכיב איכות ההוראה והמחקר וזאת בין היתר בהתחשב בבדיקות בקרת האיכות (הוראה ומחקר)". למעשה ות"ת וור"ה (שהסיכום נחתם תוך היוועצות של ות"ת עימה) הסכימו לתקצוב בהתחשב בתוצאות הערכת האיכות.