חוק ההסדרים/מסים – ביטול שיעור המס המופחת על הכנסתם החייבת של עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

ביטול שיעור המס המופחת על הכנסתם החייבת של עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ:

מוצע לתקן את סעיף 75א לפקודת מס הכנסה, ולבטל את הסמכת שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר שיעור המס שיחו לעל הכנסתם של עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ; בהתאמה מוצע למחוק את תקנה 3 לתקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ"ז-1996 ולתקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998. סעיף 75א לפקודה מסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות המעניקות ניכויים וזיכויים ושקובעות שיעורי מס מופחתים ביחס להכנסתם של עיתונאי חוץ מעבודה עיתונאית וביחס להכנסתם של ספורטאי חוץ מעיסוק בספורט.

מכוח הסעיף האמור הותקנו תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ"ז-1996 ותקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998. לפי התקנות זכאים עיתונאי חוץ במשך שלוש השנים הראשונות לשהותם בארץ וספורטאי חוץ במשך ארבע השנים הראשונות לשהותם בארץ, לנכות את דמי השכירות ששילמו בעד דירה ששכרו בישראל, הוצאות לינה וארוחות, וכן לשלם מס בשיעור של 25% על הכנסתם החייבת לאחר ניכוי ההוצאות האמורות. אין הצדקה למתן הטבה בשיעור המס החל על הכנסתם החייבת ולפיכך מוצע לבטלה.

לביטול הפטור אין השלכות תקציביות מרחיקות לכת (בסה"כ כ-20 מיליון ש"ח לשנה) אך הוא מוצע משיקולים עקרוניים מכיוון שקיומן של שיעורי מס מיוחדים יוצר תקדים לא מוצדק ומפלה ביחס לאוכלוסיות אחרות.

תוספת הכנסות של 20 מיליון ש"ח.